A.SZ.F

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Bevezetés
A ZING BURGER & CO. (We Love Beef Kft.) elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A ZING BURGER & CO. (We Love Beef Kft.).. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Burger Kartya Programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szabályzat hatálya, alapelvek
A jelen szabályzat alkalmazása a ZING BURGER & CO. (We Love Beef Kft.). által szervezett Burger Kartya Program résztvevőjére vonatkozik.
A ZING BURGER & CO. (We Love Beef Kft.). mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.
A ZING BURGER & CO. (We Love Beef Kft.). elérhetősége: iroda@zingburger.hu
A ZING BURGER & CO. (We Love Beef Kft.). adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.
Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: https://www.zingburger.hu címen. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

Jogi háttér
Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), és iparági szabályok, ajánlások, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete.
Az Infotv. 5§. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha
b) az érintett ahhoz hozzájárul
Az Infotv. 3. § szerint:
Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; az adattörlés a által meghatározott kártya inaktivitási idő után történik meg az alábbi szabályok szerint:
Ügyfél kártyájának letiltása: Az ügyfél tájékoztatása után a kártya letiltásra kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció.
Pontok törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán felhalmozott pontok törlésre kerülnek, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció
Pénzegyenleg törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán lévő illetve feltöltött pénzegyenleg törlésre kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció
Ügyfél adatainak törlése: Az ügyfél tájékoztatása után, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció a Vásárló által megadott személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Tájékoztatás
Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Netlient Kft.
kapcsolattartó neve: Szilágyi András
az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás
az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
a kezelt adatok köre: személyes adatok
az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig

Adatbiztonság
Az adatok tárolása a Netlient Kft. szerverein történik.

Jogorvoslat
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Kérelmére az . részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).

2019.09.25

ELŐRENDELÉSRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AZ ONLINE MEGRENDELÉS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

Ezek a feltételek érvényesek online rendeléskor:

Zing – Allee

Cím: BUDAPEST – ALLEE (UTCAI BEJÁRAT VÁLI)., Budapest 1117, Magyarország

Nyilvános telefonszám: +36205410020
Menü pénzneme: HUF

(a továbbiakban: „étterem” vagy „mi” vagy „mi”)
Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak Önre, mint az online megrendelés ügyfelére (a
továbbiakban: „te” vagy „felhasználó” vagy „ügyfél”)
Kérjük, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT FELTÉTELEKET. HA NEM KERÜLNI EZT A FELTÉTELEKET,
FELTÉTELEKET, HOGY NEM HOZZÁFÉRHET NEM HOZZÁ HOZZI HOZZÁFÉRÉSÉHEZ ÉS / VAGY
HASZNÁLATA AZ ONLINE FELTÉTELT (HEREINAFTER „ONLINE RENDELKEZÉS ALKALMAZÁS”). AZ online
megrendelés hozzáférhetőségét és / vagy felhasználását akkor kell bírálni, hogy az elfogadja ezeket a
feltételeket és feltételeket.
A hatályos alkalmazandó jogszabályok figyelembevételével, saját belátásunk szerint, időről időre
módosíthatjuk vagy más módon módosíthatjuk a Felhasználási feltételeket. Javasoljuk, hogy minden
egyes online rendelés esetén figyelmesen olvassa el a Felhasználási feltételeket, mivel ezek
befolyásolhatják az Ön jogait.
A jelen Általános Szerződési Feltételek leírják az online online rendelési feltételeket és feltételeket
köztünk és Ön között, valamint a Felek eltérő jogait és kötelezettségeit.
Az érthetőség kedvéért a jelen Általános Szerződési Feltételeket (szintén) az alkalmazáson keresztül
történő online megrendelésekre (a továbbiakban: „online megrendelési alkalmazás” vagy
„alkalmazás”) kell alkalmazni; az alkalmazások az Ügyfél által használt online megrendelési
alkalmazások. különböző termékekre és / vagy szolgáltatásokra (a továbbiakban „termékek” és / vagy
„szolgáltatások”) történő megrendelés.
Az online rendelési alkalmazás a licencszerződés tulajdonosa és üzemeltetője az alkalmazás online
felhasználás céljából történő felhasználásának tekintetében.
A jelen Általános Szerződési Feltételek általános jellegének és az egyértelműség kedvéért anélkül,
hogy online megrendelés céljából be kell tartania az alkalmazás használatával kapcsolatos
licencszerződést.
Az étterem minden szükséges gondosságot megtesz annak érdekében, hogy az online
megrendeléssel kapcsolatos információk pontosak és megbízhatóak legyenek. Ez azonban nem lehet
tévedhetetlen, és hibák előfordulhatnak. Használat előtt meg kell tennie a megfelelő lépéseket az
online rendeléssel kapcsolatos összes információ ellenőrzéséhez. Az alkalmazandó törvények által
megengedett maximális mértékben az Étterem nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos
garanciát vagy bármiféle reprezentációt az online megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel
kapcsolatban, ideértve korlátozás nélkül az online megrendelési alkalmazás rendelkezésre állását is.

Az étterem időről időre felülvizsgálhatja az online megrendelés iránti kérelemmel és / vagy
folyamattal kapcsolatos információkat, és fenntartja a jogot az ilyen változtatások végrehajtására
anélkül, hogy értesítenie kellene a korábbi, jelenlegi vagy leendő ügyfeleket. Az Étterem semmilyen
esetben nem felel a közvetett, különleges, véletlenszerű vagy következményes károkért, amelyek az
itt szereplő információk bármilyen felhasználásából és / vagy az online rendelési folyamathoz
kapcsolódnak.
Online megrendeléssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az online megrendelési alkalmazás és /
vagy folyamatok használata a saját felelősségére és az alkalmazandó törvények által megengedett
maximális mértékig semmilyen körülmények között nem felel a közvetlen, közvetett, esetleges
felelősségért , speciális, következményes vagy büntető károk, veszteségek, költségek vagy költségek,
valamint az e-megrendelés és / vagy bármilyen alkalmazáshoz és / vagy anyaghoz történő
felhasználásának vagy képtelenségének az esetleges veszteségeiért, amelyek az online online
megrendelés felhasználásával, vagy annak használatának képtelenségével járnak alkalmazás
megrendelése (beleértve, de nem korlátozva a vírusokra vagy bármilyen más hibára vagy hibára, vagy
számítógépes adatátvitel vagy hálózati kommunikáció meghibásodására), még akkor is, ha értesítést
kaptak az ilyen károk lehetőségéről. Ezenkívül nem vállalunk felelősséget az online megrendelési
kérelem tartalmának és / vagy a jogosulatlan harmadik felek által bekövetkezett bármilyen
változtatásáért. Minden kifejezett vagy hallgatólagos garancia vagy kijelentés az alkalmazandó
törvények által megengedett legnagyobb mértékben kizárt.
Az online rendelési alkalmazás és / vagy folyamat tartalmazhat tartalmat, információkat vagy linkeket
harmadik felekhez vagy harmadik felek webhelyeire. Az étterem nem vállal felelősséget sem az ilyen
webhelyek tartalmáért, sem harmadik felek reklámozásáért vagy szponzorálásáért, sem azért, hogy
ezeket a szabályokat betartják. A linkeket a felhasználó saját felelősségére lehet elérni, és az étterem
nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát e linkek tartalmáról, teljességéről vagy
pontosságáról, vagy az ezen online megrendelési rendelésre hiperhivatkozott webhelyekről. Ön
beleegyezik abba, hogy ártalmatlan, és mentesíti az éttermet minden felelősség alól, amely harmadik
személyek általi információk felhasználása vagy harmadik fél weboldalainak használata miatt merül
fel.
Ha kifejezetten másként nem említjük, az online rendelési alkalmazással kapcsolatos összes
információ (beleértve a képeket, gombokat és szöveget is, korlátozás nélkül) minden tulajdon és /
vagy a licencszerződés engedélyezőjének engedélyével elérhető az alkalmazás felhasználása
érdekében. online megrendelésre és felhasználási jogokkal rendelkezik, és előzetes írásbeli
engedélye nélkül nem másolhatók, terjeszthetők, sokszorosíthatók vagy továbbíthatók bármilyen
formában vagy bármilyen módon, elektronikus, mechanikus, fénymásoló, rögzítő vagy más módon.
Az egyedi termékekre (pl. Élelmiszerekre) utaló tartalom, az online megrendelési alkalmazás és / vagy
folyamat elrendezése és szöveges elrendezése, a védjegyek és minden egyéb tartalom
védjegyoltalom alatt áll, és a hatályos jogszabályok szerint védettek, és nem használhatók. bármilyen
módon az étterem kifejezett írásbeli engedélye nélkül.
Az Ügyfél nem szerez engedélyt vagy jogot az online megrendeléssel és / vagy alkalmazásval
kapcsolatos információkkal kapcsolatban.
Ha úgy dönt, hogy online rendelést tesz igénybe az online rendelési alkalmazás segítségével, akkor
felkérheti Önt, hogy adja meg a teljes elérhetőséget és / vagy hozzon létre egy fiókot, és lehet, hogy
el kell fogadnia a sütik használatát. Az adatait bizalmasan kell kezelnie, és senkit sem szabad

nyilvánosságra hoznia. Az étterem fenntartja a jogot, hogy felfüggeszti az online rendelési alkalmazás
és / vagy folyamat használatát, ha megsérti a Felhasználási feltételeket.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden megrendelés kifejezett szándékának tekinti a
megjelölt termékek és / vagy szolgáltatások megvásárlását az egyeztetett online áron, és ezt kötelező
érvényű ajánlatként kezeljük Öntől az ilyen termékek és szolgáltatások megvásárlására. A
változtatásokat írásban kell megtenni, különben a felek egyikére sem kötelezőek.

Bármely termék és / vagy szolgáltatás megrendelésének elfogadását az étterem teljes belátása
szerint választja. A megrendelés elfogadása akkor fordulhat elő, ha képernyőn megjelenő üzenetet és
/ vagy e-mail értesítést és / vagy SMS-t kap, amely megerősíti a megrendelését.
Az étterem fenntartja a jogot, hogy bármilyen szolgáltatást megtagadjon, megszüntesse az online
rendelési alkalmazáshoz való hozzáférését és / vagy a folyamatot, bármilyen tartalmat eltávolítson
vagy szerkeszthessen, vagy megrendelését / megrendeléseit saját belátása szerint, előzetes értesítés
nélkül elfogadja.
Az étterem online rendelési kérelmét csak tizennyolc (18) éven felüli személyek, vagy a törvény által
megengedett minimális életkor, vagy felnőtt vagy gyám felügyelete mellett használhatják.
Az online rendelési alkalmazáson keresztül biztosított bármely terméket és / vagy szolgáltatást
"létező" és "ha elérhető" alapon hajtanak végre, és az étterem kifejezetten kizárja az online
megrendelésre vagy a tartalomra vonatkozó garanciákat, feltételeket, kijelentéseket vagy egyéb
feltételeket. vagy a rajzon megjelenő termékek, akár kifejezettek, akár hallgatólagosak, kivéve, ha
kifejezetten ellenkezőjét állítják.
A termékek képei csak bemutatásra szolgálnak. A megrendelt termékeknek különbségei lehetnek
(például szín, forma stb.) A webhelyen található képekhez képest. Az étterem semmilyen módon nem
felelõs, ha a termékek leírása nem teljes.
A kézbesítési megrendelésekre is vonatkozik: i) az Ön címe, amely az étterem meghatározott
kézbesítési területén esik; ii) az étterem online elérhetősége az online megrendelések elfogadására;
iii) Megrendelésére egy megrendelésre egy minimális összeg vonatkozik;
Fizethet a pénztár képernyőn felsorolt ​​módszerek bármelyikével. Kérjük, ellenőrizze, hogy ha
megrendelése hitel- vagy betéti kártyával történik-e, akkor a kártya érvényes a megrendelés napján.
Az étterem nem fizethet visszatérítést az online befizetésért. Vegye fel velünk a kapcsolatot
közvetlenül a fizetési viták vagy visszatérítési igények rendezése érdekében.
Automatikusan egy online listára kerül, amely utal a közeli étterem szolgáltatási helyére. Felhívjuk
figyelmét, hogy az árak, a minimális kiadási korlátozások és a maximális készpénzköltségek
korlátozásai helyszínenként változnak. Ezenkívül, ha online rendel, a felszámított ár eltérhet a
Termékek árától, ha azokat üzletben vagy telefonon megrendelik.
Az egyszer leadott online megrendelés nem módosítható vagy törölhető sem a weboldalon keresztül,
sem offline módon az étterem hívásával. Mindenesetre, ha vissza szeretné vonni vagy panaszt
szeretne tenni a rendelése miatt, kérjük, hívja fel a helyi éttermi szolgálatot, amelynek részleteit
felveszi a megrendelés megküldésekor küldött megerősítő e-mailbe, és láthatjuk, hogyan tudunk
segíteni.

Célunk, hogy a megrendelt termékeket a lehető legközelebb állítsa a kívánt szállítási / gyűjtési
időhöz, de a szállítási időt minden esetben nem garantálhatjuk. A szállítási időt a rossz időjárási
viszonyok vagy a forgalmi feltételek befolyásolhatják. Ennek célja a versenyzőink biztonságának
garantálása. Előfordulhat, hogy a kézbesítési szolgáltatás átmenetileg nem érhető el bizonyos
területeken rossz időjárási körülmények vagy előre nem látható körülmények miatt.
Az Ügyfél vállalja, hogy elfogadja a Termékek kézbesítését a szállítás egyeztetett időpontjában és
helyén. Ha a szállítandó termékeket választotta, az étterem a megrendelést a kézbesítési cím
főbejáratához szállítja, de a kézbesítési címre szállított szállítások csak akkor történnek, ha a
járművezető és Ön hozzájárul ehhez. Ha nem jelenik meg az áruk kézbesítése a megrendelésben
megadott címen, akkor nem fogjuk visszatéríteni Önnek a megrendelés árát, és a rendelés teljes
összegét felszámoljuk.
A Termékekkel kapcsolatos kockázat kézbesítéskor az Ügyfélre hárul. Bármely szoftver szolgáltatást /
szoftvert a saját felelősségére használunk és / vagy töltünk le. Ha kétségei vannak abban, hogy a
szoftver-szolgáltatás / szoftver alkalmas-e számítógépére használni és / vagy letölteni, javasoljuk,
hogy a használat és / vagy letöltés előtt kérjen szakember tanácsát.
Ön felel a személyes adatainak, a jelszavának és a fizetési adatoknak a titkosságáért. Ön vállalja, hogy
teljes felelősséget vállal az online rendeléssel (pályázattal) kapcsolatos minden tevékenységéért.
A jelen feltételek és feltételek alapján Ön nem ruházhatja át, továbbadhatja licencét vagy más módon
ruházhatja át jogait. Abban az esetben, ha e megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen és /
vagy érvénytelenné válik, jogellenes, érvénytelen vagy alkalmazhatatlan, akkor nem érinti a többi
szerződéses záradék érvényességét vagy alkalmazhatóságát, amelyek továbbra is hatályban vannak,
és olyan jogi következményekkel járnak, mintha a semmis, jogellenes, érvénytelen vagy alkalmatlan
záradék nem volt része a megállapodásnak.
Ez a Szerződési Feltételek nem érintik törvényes jogait.
Az étterem védjegyeit, valamint mások kapcsolódó védjegyeit és a kapcsolódó tulajdonjogokat a
nemzeti és a nemzetközi törvények védik a másolástól és a szimulációtól, és nem szabad az étterem
kifejezett írásbeli engedélye nélkül reprodukálni vagy lemásolni.
A törvény által megengedett legteljesebb mértékben az étterem kizárja a Termékek szállításából
eredő minden felelősséget, és különösen nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy
károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetve a becsült szállítást meghaladó késéssel vagy azzal
összefüggésben merülnek fel, vagy átvételi idő; minden olyan körülmény, amely felett az étteremnek
nem volt lehetősége ellenőrizni a következményeket, és amelyet az étterem az ésszerű gondosság
gyakorlásával nem tudott elkerülni, vagy az Ügyfél vagy mások által elszenvedett vagy felmerült
közvetett vagy előre nem látható veszteségek. Mindenesetre az étteremnek az Ügyféllel szembeni
felelőssége nem haladhatja meg a vonatkozó termékek / szolgáltatások vagy szolgáltatások által
fizetett teljes árat.
Ezeket a feltételeket annak az országnak a jogszabályaival kell szabályozni és értelmezni, amelyben az
étterem székhelye található, és az éttermet, valamint az ezekkel kapcsolatban felmerülő vagy azokkal

kapcsolatos vitákat az illetékes bíróságok rendezik a székhely székhelyén. Étterem, kivéve a kollízióra
való hivatkozás lehetőségét.

ADATFELDOLGOZÁSI POLITIKA

1. A Szolgáltató személyazonossága és elérhetőségei, valamint az adatvédelmi tisztviselő
elérhetőségei
A Szolgáltató személyazonossága és elérhetőségei (ebben az adatfeldolgozási politikában a
„Vezérlőre” vagy a „Szolgáltatóra” is hivatkoznak), valamint az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
az alábbiakban találhatók. 25.
2. Az adatkezelés (ek) célja (és a kapcsolódó jogalap)
2.1. Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat (pl. Név, vezetéknév, (kézbesítési) cím,
telefonszám, e-mail cím, (földrajzi) helyadatok, fizetési kártyához kapcsolódó adatok) feldolgozza,
amikor a Szolgáltató alkalmazása (ebben az adatfeldolgozási politikában az „alkalmazás” vagy a
„megoldás” hivatkozik) bármilyen célra, annak a megállapodásnak a teljesítéséhez, amelynek a Fél a
Szolgáltatóval együtt (a „megállapodás” vagy az „EULA”) és / vagy megteszi a lépéseket annak
érdekében, hogy szerződést kössön a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóival az alkalmazás
igénybevétele során Ön által kifejezett bármely esetre.
2.2. Annak sérelme nélkül, hogy az adatkezelő bármilyen más jogot dolgozzon fel az alkalmazás
letöltése / telepítése és / vagy használata során megadott személyes adatainak feldolgozásakor,
bármilyen esetben is, amikor ez szükséges annak a megállapodásnak a teljesítéséhez, amelyhez Ön
Fél a Szolgáltatóval együtt és / vagy megteszi a lépéseket annak érdekében, hogy szerződést kössön a
termékek és / vagy szolgáltatások szállítóival az alkalmazás igénybevételekor és / vagy bármely más
felhasználásakor Ön által kifejezett igény esetén. olyan esetekben, amikor az adatkezelő vagy
harmadik fél által hivatkozott jogos érdekek céljaihoz / célokhoz – a hatályos jogszabályok által
megengedett mértékben – bármely (elfogadási) gomb megnyomásával és / vagy négyzet
bejelölésével van szükség , és / vagy bármely termék és / vagy szolgáltatás megrendelésére
(kézbesítés és / vagy teljesítés és / vagy felvétel) és / vagy bármilyen (más) művelettel, amely
egyértelműen jelzi, hogy a pr személyes adatainak ebben az értelemben való kötelezése, ha az
eshetünk, ön (ebben az adatfeldolgozási politikában a „te” vagy a „felhasználó” vagy a „kliens” és az
„érintett” mellett is szerepel), egyértelmű hozzájárulást fejez ki, és tudatosan, szabadon és
egyértelműen egyetért azzal, hogy feldolgozza (az adatokat összegyűjti, nyilvántartja, szervezi,
strukturálja, tárolja, megkérdezi, felhasználja és továbbítás útján közli) a (személyes) adatokkal,
amelyeket megadott az alkalmazás (pl. Név, vezetéknév, (kézbesítési) cím, telefonszám, e-mail cím,
(földrajzi) helyadatok, a fizetési kártyához kapcsolódó adatok), adott esetben, azért, hogy felajánlja
és biztosítsa az összes az alkalmazás adott esetben termékek és / vagy szolgáltatások
megrendelésére és / vagy megvásárlására és / vagy kiszállítására a termékek és / vagy szolgáltatások
szállítóitól és / vagy bármilyen kompatibilis, kapcsolódó és egymással összefüggő célból, beleértve a
fizetés (ek) és / vagy a kapcsolódó megrendelések és szállítások korlátozott feldolgozása és / vagy az
adatok továbbítása (az adatok küldése céljából) feldolgozása és az azokhoz kapcsolódó előnyök
nyújtása, amelyek a hűségprogramokkal kapcsolatosak, amelyekre Ön feliratkozott és / vagy
amelyekhez egyébként Ön a hűségigénylésen keresztül végrehajtott megbízások esetén a hatályos
jogszabályok által megengedett maximális mértékben vesz részt, de csak abban az esetben, ha ebben
az értelemben nincs szükség külön beleegyezésre.

A fentiek általános jellegének befolyásolása nélkül és az egyértelműség kedvéért az alkalmazás
használata során megadott (személyes) adatait – adott esetben – a Szolgáltató és / vagy a termékek és
/ vagy szolgáltatások szállítói fogják feldolgozni. , olyan célokra, amelyek lehetővé teszik az ügyfél
(érintett) számára, hogy az alkalmazáson keresztül termékeket és / vagy szolgáltatásokat vásároljon
és / vagy vásároljon a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóitól (ideértve korlátozás nélkül a
termékeket a az ügyfelet és / vagy a termék- és / vagy szolgáltató- és / vagy egy adott helyszínen
nyújtandó szolgáltatók helyéről / helyéről fel kell venni) és / vagy a termékek szállítása és / vagy az
ügyféllel szembeni szolgáltatások, az ügyfél (érintett) kéréseitől és / vagy lehetőségeitől függően és /
vagy bármilyen kompatibilis, kapcsolódó és összefüggő céltól függően, ideértve az adatnyilvántartó
rendszerbe történő beillesztést és a küldést is bármilyen kapcsolódó adat feldolgozására és
felajánlására a hűségprogramokkal kapcsolatos előnyök, amelyekbe Ön feliratkozott és / vagy
amelyekben egyébként részt vesz, hűségprogram révén végrehajtott megbízások esetén a
megrendelés megerősítésére vagy elutasítására, illetve a nem fogadott megbízásokra vonatkozó
információk annak érdekében, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos perek és / vagy csalások esetén fel
kell használni annak érdekében, hogy az érintett területén található termékek és / vagy
szolgáltatások szállítói megtalálhatók legyenek (az adatok által kínált földrajzi (hely) adatok
felhasználásával) az érintett, amennyiben az érintett ilyen adatok felhasználását választja), a hatályos
jogszabályok által megengedett maximális mértékben, de csak abban az esetben, ha ebben az
értelemben nincs szükség külön beleegyezésre, és e cél (ok) lehetővé teszik a (személyes) adatok és /
vagy (egyéb) információk (a termékek megvásárlása és / vagy vásárlása és (vagy) szállítása) (termékek
megvásárlása és / vagy) (szállítása) (és / vagy) (és / vagy) átadása a (z) az ügyfél termékei és / vagy
szolgáltatásai és / vagy fr az alkalmazáson keresztül vegye igénybe az ügyfelet és / vagy a Szolgáltatót
a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói felé.
2.3. A termék vagy szolgáltatás eladásával összefüggésben megadott elektronikus kapcsolattartási
adatai felhasználhatók a hasonló termékek vagy szolgáltatások közvetlen marketingéhez (kéretlen
kommunikáció). A megadott link elérésével bármikor visszavonhatja hozzájárulását.
2.4. A fentiek általános jellegének sérelme nélkül és az egyértelműség kedvéért az (elektronikus
kapcsolattartási) adatait az adatkezelő és / vagy a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói
felhasználhatják közvetlen marketingkommunikáció (kéretlen kommunikáció, termékek vagy
szolgáltatások, amelyek nem hasonlítanak azokhoz, amelyekkel összefüggésben Ön megadta adatait),
mindaddig, amíg Ön hozzájárulást adott erre a célra. A megadott link elérésével bármikor
visszavonhatja hozzájárulását.
2.5. Az adatkezelő az Ön személyes adatait az érvényben lévő kötelező alkalmazandó jogszabályok
által előírt maximális kiterjesztés és időtartamra tárolja és dolgozza fel.
2.6. Az adatkezelő az Ön személyes adatait bármilyen más célra feldolgozza, amelyre Ön kifejezetten
hozzájárult.
2.7. A személyes adatoknak a termékek és / vagy a szolgáltatók általi feldolgozására vonatkozó
bármilyen utalás kizárólag az érintett információt szolgálja ebben az értelemben, és semmilyen
módon nem célja a személyes adatok feldolgozásának más módjainak és céljainak meghatározása.
mint amit a Vezérlő kifejezetten megállapított.
3. Az adatkezelés jogalapja

A feldolgozás jogalapja a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontja, valamint – különösen a közvetlen
forgalmazás esetén – az (EU) rendelet f) pontja Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679, 2016.
április 27-től (ebben az adatfeldolgozási politikában a „rendelet” vagy („GDPR”) hivatkozik,
nevezetesen:
a) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célú feldolgozására;
b) a feldolgozás szükséges az olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett fél, vagy ahhoz,
hogy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt lépéseket lehessen tenni;
c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy egy harmadik fél által hivatkozott jogos érdekek érdekében
szükséges. ”
A hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a személyes adatok közvetlen
marketing célú feldolgozása jogos érdek érdekében végezhető, figyelembe véve az érintett és a
Szolgáltató, valamint az adatkezelő közötti releváns és megfelelő kapcsolatot. az érintett és a
termékek és / vagy szolgáltatások szállítói, az érintettek mind a Szolgáltató, mind a termékek és /
vagy a szolgáltatók ügyfelei lesznek, akiknek az érintett termékeket és / vagy szolgáltatásokat fog
megrendelni. A Szolgáltató, valamint a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói által a közvetlen
marketing kommunikáción keresztül követett jogos érdekek elsősorban az a lehetőség, hogy az
ügyfelet naprakészen tartsák a Szolgáltató és / vagy a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak
tevékenységével, lehet az eset.
4. A személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriája
4.1. Azok a címzettek, akiknek az alkalmazás során megadott személyes adatait nyilvánosságra
hozzák, és továbbítják azoknak a termékek és / vagy szolgáltatásoknak a szállítóihoz, akiknek az
érintett termékeket és / vagy szolgáltatásokat fog megrendelni a személyes adatok rendeltetésszerű
feldolgozása céljából. a szakirodalomban említett. A fenti 3. ábra szerint, az esettől függően.
4.2. Ezenkívül a számlákkal és / vagy fizetési kártyáival kapcsolatos információkat továbbítják a fizetés
feldolgozását végző feleknek is.
4.3. Ezenkívül a következő információkat továbbítják a címzettek alábbi kategóriáira a következő
célokból:

4.3.1. Az Ön adatai, nevezetesen: vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím (adott
esetben), megrendelés részleteivel együtt, elektronikus úton (a fizetési kártya adatainak kivételével,
ha választottad az online fizetési folyamatot) e-mail üzenetküldő szolgáltatók útján (újra) továbbítják
(a jelen verzió pillanatában a Sendgrid Inc. és / vagy a Peaberry Software Inc. d / b / a kliens IO és /
vagy az Amazon SES szolgáltatása az Amazon-tól. com Inc.) a termékek és / vagy szolgáltatások
szállítóinak, és Önnek, az Ön e-mail címére, a megrendelés feldolgozása és a megrendelés
megerősítésére vagy elutasítására, vagy a a nem fogadott megrendelésekről és a megrendelés
kézbesítéséről.

4.3.2. Ha lehetséges, adatait, nevezetesen: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám,
kézbesítési cím (adott esetben), megrendelés részleteivel együtt, elektronikus úton (a fizetési kártya
adatainak kivételével, ha az online fizetési folyamatot választotta) az SMS üzenetküldő operátorokon
keresztül (a jelen verzió pillanatában a Twilio Inc.-en keresztül) (újra) továbbítják a termékek és /
vagy szolgáltatások szállítóinak, és visszatérnek Önnek SMS-ben, annak érdekében, hogy a
megrendelés feldolgozása és annak érdekében, hogy felajánlja a vonatkozó értesítéseket a
megrendelés megerősítéséről vagy elutasításáról, illetve a nem fogadott megrendelésekről és a
megrendelés kézbesítéséről.
4.3.3. Ha az online fizetési módot választotta, akkor elérhetőségi adatai, nevezetesen: vezetéknév,
utónév, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím (adott esetben) megrendelés részleteivel együtt,
elektronikus úton kerülnek továbbításra. mellékelve: megrendelésből származó IP-t, a
kártyatulajdonos nevét, a kártya lejárati dátumát, a Cvv kártya számát (ha szükséges); amely
közvetlenül rögzíthető az érintett fizetési feldolgozók iFrame-en keresztül (a jelen verzió pillanatában
a Spreedly Inc. volt), teljes mértékben összhangban a PCI-előírásokkal annak érdekében, hogy
feldolgozzuk a termékek és / vagy szolgáltatások szállítójának történő fizetést a megrendelésedhez és
annak érdekében, hogy releváns értesítéseket kaphassunk a megrendelés megerősítésére vagy
elutasítására, illetve a nem fogadott megrendelésekre és a megrendelés kézbesítésére vonatkozó
információkkal kapcsolatban.
4.3.4. Amellett, hogy az alkalmazás használatakor megadott személyes adatokat elküldjük annak
érdekében, hogy az adattárolási szolgáltatók tárolhassák őket (abban a pillanatban, amikor a jelenlegi
verzió az Amazon)
5. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba vagy egy nemzetközi szervezethez
5.1. A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekre történő esetleges
továbbítására vagy továbbítására csak a következő feltételek egyikén kerülhet sor:

a) az érintett kifejezetten hozzájárult a javasolt adattovábbításhoz, miután tájékoztatták az érintett
számára az ilyen adattovábbítás lehetséges kockázatait a megfelelőségi határozat és a megfelelő
biztosítékok hiánya miatt;
b) az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez vagy az érintett
kérésére megtett szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;
c) az adattovábbítás az adatkezelő és az adatkezelő és egy másik természetes vagy jogi személy
közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
d) az átadás fontos közérdekű okokból szükséges;
e) az átruházás a jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges;
f) az adattovábbítás az érintett vagy más emberek létfontosságú érdekeinek védelme érdekében
szükséges, amennyiben az érintett fizikailag vagy jogilag nem képes hozzájárulást adni;

g) a rendelettel összhangban lévı megfelelıségi határozat létezése;
h) megfelelő biztosítékok megléte, ideértve a rendelettel összhangban kötelező érvényű vállalati
szabályokat is;
5.2. Az adatkezelő a következő adatokat továbbítja a következő harmadik országokba:
5.2.1. A vezetéknevét, utónevét, e-mail címét, telefonszámát és kézbesítési címét (ha releváns)
elküldjük a Dengr Colorado-ban, USA-ban található Sendgrid Inc.-nek a megrendelés feldolgozása és
az információkkal kapcsolatos vonatkozó értesítések felajánlása érdekében. a megrendelés
visszaigazolásáról vagy elutasításáról, illetve a nem fogadott megrendelésekről és a megrendelés
kézbesítéséről.
5.2.2. A vezetéknevét, utónevét, e-mail címét, telefonszámát és kézbesítési címét (ha releváns) a
Peaberry Software Inc.-nek küldjük el. / B / a New York-ban (USA) székhellyel rendelkező
ügyfélszolgálatnak a megrendelés feldolgozása és az felajánlja a vonatkozó értesítéseket a
megrendelés visszaigazolására vagy elutasítására, illetve a nem fogadott megrendelésekre és a
megrendelés kézbesítésére vonatkozó információkkal kapcsolatban.
5.2.3. A vezetéknevét, utónevét, e-mail címét, telefonszámát és kézbesítési címét (ha releváns)
elküldjük a Twilio Inc.-nek, San Francisco, Kalifornia – USA, a megrendelés feldolgozása és a releváns
értesítések felajánlása érdekében. információ a megrendelés megerősítéséről vagy elutasításáról,
illetve a nem fogadott megrendelésekről és a megrendelés kézbesítéséről.
5.2.4. Vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím (adott esetben) Az IP-ből
származó megrendelés munkamenetét az Amazon.com Inc. küldi el az USA-ban Oregonban, a tárolás
és / vagy a megrendelés feldolgozása érdekében. és annak érdekében, hogy releváns értesítéseket
kapjunk a megrendelés megerősítéséről vagy elutasításáról, illetve a nem fogadott megrendelésekről
és a megrendelés kézbesítéséről.
5.2.5. Vezetéknevét, utónevét, e-mail címét, telefonszámát, kézbesítési címet (ha van), a
megrendelésből származó IP-t, a kártyatulajdonos nevét, a kártya lejárati dátumát, a kártya számát, a
Cvv-t (ha szükséges) elküldjük a Durham székhelyű Speedly Inc.-nek. North Carolina USA, a
megrendelés feldolgozása és annak érdekében, hogy felajánlja az Ön számára a megrendelés
visszaigazolására vagy elutasítására, illetve a nem fogadott megrendelésekre és a megrendelés
kézbesítésére vonatkozó információkat.

6. A személyes adatok tárolásának időtartama / Az ezen időszak meghatározására használt
kritériumok.
A személyes adatokat az alkalmazás teljes ideje alatt tárolják, és legalább addig az időtartamig, amíg
az adatkezelővel az alkalmazás használatáról szóló megállapodás továbbra is érvényes, ha a
személyes adatokat más ok (ok) miatt nem törölték. ) ezen időpontig (időpontokig), de legalább a
hatályos jogszabályokban előírt határidőig.

A személyes adatokat (elsősorban) a megállapodás végrehajtása érdekében, valamint fiskális és /
vagy jogi célokra tárolják, emellett pedig kifejezetten és a fentiek általános érvényesülése nélkül, az
e-mail cím és a telefonszám (mintha a adott esetben) közvetlen marketing célra tárolják.
7. A személyes adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség és az ilyen adatok elmulasztásának
lehetséges következményei
A személyes adatok szolgáltatása szerződéses követelmény.
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni.
A (bizonyos) (személyes) adatok megadásának megtagadása (az adott adatok megadására vonatkozó
kötelezettség teljesítésének következményei) az alkalmazás (teljes) felhasználásának
lehetetlenségéhez és / vagy az alkalmazás bizonyos funkcióinak és / vagy az alkalmazhatóság
lehetetlenségéhez vezet. megrendelést és / vagy adott esetben termékek és / vagy szolgáltatások
vásárlását és / vagy átvételét és / vagy kézbesítését, a Szolgáltatónak ebben az értelemben jogában
áll korlátozni az alkalmazás funkcióinak elérését.
A fentiek általános jellegének befolyásolása és az egyértelműség kedvéért:
i) Amennyiben a fizetési kártyákkal kapcsolatos információkat nem adják meg, a fizetés nem
dolgozható fel;
ii) Ha a (földrajzi) helymeghatározási adatokat nem nyújtják be, akkor nem tudunk adatokat
szolgáltatni a közeli termékek és / vagy szolgáltatások szállítóiról;
iii) Abban az esetben, ha a helyre vonatkozó adatokat nem adták meg, akkor a termékeket nem lehet
kézbesíteni;
iv) Ha az e-mail címet nem adják meg, akkor nem küldhetünk információt a megrendelés
megerősítéséről vagy elutasításáról, illetve a nem fogadott megbízásokról és / vagy a megrendeléssel
kapcsolatos egyéb információkról, és a megállapodás szerinti kommunikáció nem hajtható végre;
v) Ha a név és a vezetéknév nem kerül megadásra, akkor nem lesznek minimális azonosító adatai
ahhoz, hogy érvényes megállapodással rendelkezzünk veled, és megrendelését sem dolgozzuk fel, és
nem tudjuk megküldni Önnek a megerősítésre vagy az elutasításra vonatkozó információkat.
megrendelésről vagy a nem fogadott megrendelésekről
vi) Ha az IP-címeket nem adják meg, akkor további vizsgálatokat nem lehet elvégezni annak
megállapítása érdekében, hogy mi történt, és hogy csalárd megrendelési munkamenet áldozata lett-e
(más néven hamis megrendelések, tréfa megrendelések vagy vásárlói megszemélyesítés), ezért a a
rendelést nem lehet biztonságosan elfogadni.
vii) Ha nem adják meg a telefonszámot, akkor a termékek vagy szolgáltatások szállítója esetleg
esetleg nem veszi fel Önnel a kapcsolatot időben a megrendeléssel kapcsolatos magyarázatokkal
vagy a kézbesítési cím pontosítása céljából.
8. Az érintett hozzáférési joga

8.1. Az érintettnek joga van az adatkezelőtől megerősítést kérni arról, hogy az őt érintő személyes
adatok feldolgozása megtörtént-e vagy sem, és ebben az esetben hozzáférést biztosít a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz:
a) a feldolgozás célja;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat nyilvánosságra
hozták vagy nyilvánosságra hozzák, különös tekintettel harmadik országbeli vagy nemzetközi
szervezetek címzettjeire;
d) amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, az ezen időszak meghatározására használt kritériumok;
e) fennáll az a jog, hogy az adatkezelőtől kérjék a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy
az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását, vagy tiltakozhassanak az
ilyen feldolgozás ellen;
f) jog a panasz benyújtására a felügyeleti hatóságnál;
g) ha a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtik, forrásukra vonatkozó rendelkezésre álló
információk;
h) a rendeletben említett automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, és legalább ezekben az
esetekben a vonatkozó logikára vonatkozó lényeges információk, valamint az ilyen adatfeldolgozás
jelentőségét és az érintettet érintő tervezett következményei .
8.2. Amennyiben a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítják,
az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékozódjon az adattovábbításra vonatkozó megfelelő
biztosítékokról.
8.3. Az adatkezelő megkapja a feldolgozás alatt álló személyes adatok másolatát. Az adatkezelő által
kért további példányokért az adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel az adminisztratív költségek
alapján. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, és ha az érintett másként nem kéri,
akkor az információkat közismert elektronikus formában nyújtják.

8.4. A 8.3. Bekezdésben említett példány megszerzésének joga nem érinti hátrányosan mások jogait
és szabadságait.
9. Helyesbítés joga
Az érintettnek joga van az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérni a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, az érintettnek joga
van a hiányos személyes adatok kitöltéséhez, ideértve kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.

10. Törléshez való jog („elfelejtéshez való jog”)
10.1. Az érintettnek joga van az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül törölni a rá vonatkozó
személyes adatokat, és az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes
adatokat, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyre azokat összegyűjtötték vagy más
módon feldolgozták;
b) az érintett visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást, ha a feldolgozásra az adatalany
hozzájárulása alapján kerül sor, amely a személyes adatok egy vagy több célra történő feldolgozására
vonatkozik, és ha a feldolgozásra nincs más jogalap ;
c) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifogásolja a feldolgozást, a rendelettel
összhangban, és a feldolgozásnak nincs kényszerítő jogos indoka, vagy az érintett ellenzi a közvetlen
marketing célú feldolgozást és ahol a feldolgozásra nincs más jogalap;
d) a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel;
e) a személyes adatokat törölni kell az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályokban
foglalt jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
f) a személyes adatokat a rendelettel összhangban gyűjtötték az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatásoknak a gyermekek számára történő nyújtásával kapcsolatban.
10.2. Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 10.1. Bekezdés
szerint a személyes adatok törlésére kötelezi az adatkezelőt, a rendelkezésre álló technológiát és a
megvalósítás költségeit figyelembe véve ésszerű intézkedéseket hoz, ideértve a technikai
intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a feldolgozó adatkezelőket. azon személyes adatok, amelyeket
az érintett kért az ilyen adatkezelők által az e személyes adatokra mutató hivatkozások törlése,
másolása vagy replikálása céljából.
10.3. A 10.1. És a 10.2. Szakasz nem alkalmazandó, amennyiben a feldolgozás szükséges:
a) a véleménynyilvánítás és az információ szabadságának gyakorlása érdekében;
b) az adatkezelőnek az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti
adatfeldolgozást megkövetelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséért, vagy a közérdekű feladatok
elvégzéséért vagy az adatkezelőre ruházott hivatalos hatáskör gyakorlásáért;
c) a rendelettel összhangban a közegészségügy területén fennálló közérdek miatt;
d) közérdekű archiválási célokra, tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai
célokra a rendelettel összhangban, amennyiben a 10.1. bekezdésben említett jog valószínűleg
lehetetlenné teszi vagy súlyosan hátrányosan befolyásolja a ez a feldolgozás; vagy
e) jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére.

10.4. Ezenkívül az adatkezelő az Ön számára elküldendő alkalmazáson vagy e-maileken belül
lehetőséget kínál az elfelejtésre és az összes személyes adata törlésére, a fenti feltételek
teljesítésének kötelezettsége nélkül, bármilyen link elérésével. az összes személyes adat törlése, és
ebben az esetben az EULA azonnali hatállyal megszűnik, ugyanakkor a személyes adatok törlésével,
és minden adatot törölni fognak.
11. A feldolgozás korlátozásának joga
11.1. Az érintettnek joga van az adatkezelőtől korlátozni a feldolgozást, ha az alábbiak egyike
érvényes:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát egy olyan ideig, amely lehetővé teszi az
adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) a feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és kéri ehelyett a
felhasználásuk korlátozását;
c) az adatkezelőnek a továbbiakban nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az
érintettet a jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek;
d) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifogásolta a feldolgozást a rendelettel
összhangban, mindaddig, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokolása felülmúlja-e az
érintett alapelvét.
11.2. Amennyiben a feldolgozást a 11.1. Szakasz értelmében korlátozották, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett beleegyezésével vagy jogi követelések megalapozása,
gyakorlása vagy védelme, vagy más természetes vagy természetes személyek jogainak védelme
céljából lehet feldolgozni. jogi személy, vagy az Unió vagy a tagállam fontos közérdeke miatt.
11.3. Az adatkezelőt az adatkezelő a feldolgozási korlátozás megszüntetése előtt tájékoztatja arról,
aki a 11.1. Szakasz szerint korlátozta a feldolgozást.
12. A személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére, illetve a feldolgozás korlátozására vonatkozó
értesítési kötelezettség
Az adatkezelő közli a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy a feldolgozás korlátozását a
9. szakasz 10.1. Bekezdésével összhangban. és a (11) bekezdés minden olyan címzett számára, akinek
a személyes adatokat nyilvánosságra hozták, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan
erőfeszítéssel jár. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet azokról a címzettekről, ha az érintett kéri.
13. Az adatok hordozhatóságához való jog

13.1.Az érintetteknek joguk van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban
megkapni az őt érintő személyes adatokat az adatkezelő számára, és joga van továbbadni ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőhöz. az adatkezelő akadályoztatása nélkül, amelynek a személyes
adatokat átadták, ahol:

a) a feldolgozás hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) a feldolgozást automatizált eszközökkel hajtják végre.
13.2. Az adatok hordozhatóságának a 13.1. Szakasz szerinti jogainak gyakorlása során az
érintetteknek joguk van arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőről a másikra
továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.
13.3. A jelen cikk 13.1. Bekezdésében említett jog gyakorlása nem érinti a 17. cikket. Ez a jog nem
vonatkozik a közérdekű feladatok elvégzéséhez vagy a közhatalom gyakorlásához szükséges
feldolgozásra. a vezérlő.
13.4. A 13.1. Bekezdésben említett jog nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
14. Tilos a tiltakozás
14.1. Az érintettnek bármikor joga van – sajátos helyzetével kapcsolatos okok miatt – az adatkezelő
vagy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek érdekében az őt érintő személyes adatok
feldolgozásával szemben kifogást emelni. az említett rendelkezések alapján történő profilozás. Az
adatkezelő már nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő olyan kényszerítő,
igazolható okkal rendelkezik a feldolgozásra, amely felülbírálja az érintett érdekeit, jogait és
szabadságait, vagy a jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére.
14.2. Ha a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel, az érintettnek joga van
bármikor kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő feldolgozása ellen, amely
magában foglalja a profilozást is, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik.

14.3. Ha az érintett ellenzi a közvetlen marketing célú feldolgozást, a személyes adatokat ilyen
célokra tovább kezelik. Amennyiben az érintett a személyes adatok feldolgozását választja közvetlen
marketing céljából, külön-külön és más tevékenységhez való kapcsolódás nélkül, ideértve a
személyes adatok közvetlen marketing céljából történő feldolgozására vonatkozó bármely
elfogadógomb megnyomásával is, a legfrissebb személyes adatok a bármilyen módon szolgáltatott
adatokat közvetlen marketing célból kezelik.
14.4. Legkésőbb az érintettel történő első kommunikáció alkalmával a 14.1. és 14.2. kifejezetten
felhívják az érintettek figyelmét, és egyértelműen, minden egyéb információtól elkülönítve mutatják
be.
14.5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben és a
2002/58 / EK irányelv sérelme nélkül, az érintettek automatizált eszközökkel, technikai előírások
felhasználásával gyakorolhatják tiltakozási jogukat.
14.6. Ha a személyes adatokat tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra
dolgozzák fel a rendelettel összhangban, az érintettnek saját helyzetével kapcsolatos indokok alapján
joga van kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, kivéve, ha az
adatfeldolgozás a közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

15. Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilozást is
15.1. Az érintetteknek joguk van arra, hogy nem vonatkoznak olyan döntésre, amely kizárólag az
automatikus feldolgozáson alapul, beleértve a profilozást is, és amely joghatásokat vált ki rá, vagy
hasonló módon jelentõsen érinti.
15.2. 15.1. nem alkalmazandó, ha a határozat:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
b) az adatkezelő alá tartozó uniós vagy tagállami jogszabályok megengedik, amely megfelelő
intézkedéseket állapít meg az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelme érdekében; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulására épül.
15.3. A 15.2. Bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő megfelelő intézkedéseket
hajt végre az érintett jogainak és szabadságainak és legitim érdekeinek, legalább az emberi
beavatkozáshoz való jog biztosítása érdekében. az adatkezelőt, hogy kifejezze álláspontját és vitatja a
döntést.
16. Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál
16.1. Bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, minden érintettnek joga
van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye
vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az adatok Az alany úgy véli, hogy a rá
vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a rendeletet.
16.2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztatja a panaszost a panasz
előrehaladásáról és eredményéről, ideértve a 17. cikk szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét is.
17. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
17.1. Bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, minden természetes vagy
jogi személynek joga van hatékony bírósági jogorvoslathoz a felügyeleti hatóság rájuk vonatkozó,
jogilag kötelező erejű határozatával szemben.
17.2. Bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, minden érintettnek joga
van hatékony bírósági jogorvoslatot élvezni, ha a rendelet értelmében illetékes felügyeleti hatóság
nem kezeli a panaszt, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet. a 16. cikk alapján
benyújtott panasz előrehaladásáról vagy eredményéről.
17.3. A felügyeleti hatósággal szemben az eljárást annak a tagállamnak a bíróságaihoz kell benyújtani,
ahol a felügyeleti hatóság székhellyel rendelkezik.

17.4. Ha eljárást indítanak egy felügyeleti hatóság olyan határozata ellen, amelyet a
konzisztenciamechanizmusban a Testület véleménye vagy határozata előzött meg, a felügyeleti
hatóság továbbítja ezt a véleményt vagy határozatot a bíróságnak.
18. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
18.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, ideértve a
rendelet szerinti panaszt a felügyeleti hatóságnál történő benyújtáshoz, minden érintettnek joga van
hatékony bírósági jogorvoslathoz, ha úgy ítéli meg, hogy a rendeletet megsértették személyes
adatainak a rendelettel való megsértése miatt történő feldolgozása eredményeként.
18.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárások azon tagállam bíróságaihoz
fordulnak, ahol az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó letelepedett. Alternatív megoldásként az ilyen
eljárást az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai előtt is lehet indítani,
kivéve, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó valamely tagállam hatósága, amely közhatalmainak
gyakorlása során jár el.
19. Az érintettek képviselete
19.1. Az érintettnek joga van olyan nonprofit szervezetet, szervezetet vagy társulást megbízni,
amelyet valamely tagállam jogszabályaival összhangban megfelelően alakítottak ki, törvényi
célkitűzéseivel rendelkezik, amelyek közérdekűek, és aktív a területen az érintettek jogainak és
szabadságainak védelméről a személyes adataik védelme vonatkozásában, a nevükben panasz
benyújtása, a 16., 17. és 18. cikkben említett jogok gyakorlása és a kártérítéshez való jog gyakorlása
érdekében a nevében a rendeletben említett, amennyiben a tagállami jogszabályok előírják.
19.2. A tagállamok előírhatják, hogy az e cikk 19.1. Bekezdésében említett bármely testület, szervezet
vagy társulás az adatalany mandátumától függetlenül jogában áll panaszt benyújtani abban a
tagállamban a felügyeleti hatósághoz, amely az 1. cikk alapján hatáskörrel rendelkezik. 16. cikk,
valamint a 17. és 18. cikkben említett jogok gyakorlása, ha úgy ítéli meg, hogy az adatalanynak a
rendelet alapján fennálló jogait a feldolgozás eredményeként megsértették.
20. Kártérítéshez és felelősséghez való jog
20.1. Bármely személynek, akinek a rendelet megsértése miatt anyagi vagy nem vagyoni károkat
szenvedett, joga van arra, hogy kártérítést kapjon az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól az
elszenvedett kárért.
20.2. A feldolgozásban részt vevő bármely adatkezelő felelős az e rendeletet sértő feldolgozás által
okozott károkért. Az adatfeldolgozó csak akkor felelős a feldolgozás által okozott károkért, ha nem
teljesítette a kifejezetten a feldolgozókra vonatkozó rendeletben foglalt kötelezettségeket, vagy ha az
adatkezelő törvényes utasításaival kívül vagy nem ellentétesen járt el.
20.3. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó mentesül a 20.2. Szakasz szerinti felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy semmilyen módon nem felelős a károkat okozó eseményért.
20.4. Ha egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó, vagy mind a vezérlő, mind a processzor vesz részt
ugyanabban a feldolgozásban, és ahol vannak, a 20.2. és 20.3. pontban foglaltak szerint a feldolgozás

által okozott károkért felelős, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felelőssége a teljes kárért az
adatalany tényleges megtérítése érdekében.
20.5. Ha az adatkezelő vagy -feldolgozó a 20.4. Bekezdéssel összhangban teljes mértékben
megtérítette az elszenvedett károkat, az adatkezelőnek vagy -feldolgozónak joga van követelni az
ugyanazon feldolgozásban részt vevő többi adatkezelőtől vagy feldolgozótól a kompenzációnak azt a
részét, amely a kárért való felelõsségük a 18.2. szakaszban meghatározott feltételekkel összhangban.
20.6. A kártérítéshez való jog gyakorlására vonatkozó bírósági eljárást a 18.2. Pontban említett
tagállam joga szerint illetékes bíróságok kezdeményezik.
21. A hozzájárulás visszavonása
Amennyiben a feldolgozás az alábbiakon alapul: i. Az érintett hozzájárulása ahhoz, hogy személyes
adatait egy vagy több konkrét célra feldolgozza; vagy ii. az érintett hozzájárulása bizonyos különleges
személyes adatok egy vagy több meghatározott célú feldolgozásához, kivéve ha az uniós vagy a
tagállami jogszabályok előírják, hogy az érintett nem vonhatja vissza a különleges személyes adatok
feldolgozásának tilalmát; az alanynak jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulást anélkül, hogy
az befolyásolná a hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.
Az egyértelműség kedvéért a hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok más jogalapon
alapuló feldolgozását.
22.Cookie Policy
A Vezérlő webalkalmazása "sütiket" használhat.
A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek kis mennyiségű információt tartalmaznak, és letöltésre
kerülnek az eszközére, amikor meglátogatja és használja az internetes alkalmazást. A sütik ezután
minden egyes következő látogatáskor visszakerülnek a származó URL-hez, vagy egy másik URL-hez,
amely felismeri a sütiket. A sütik akkor hasznosak, mert lehetővé teszik a webhelyek számára, hogy
felismerjék a felhasználó eszközét. A sütikkel kapcsolatos további információt a
www.allaboutcookies.org és a www.youronlinechoices.eu oldalon talál. A sütikről szóló videót a
www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies webhelyen találja meg.
A sütik sokféle munkát végeznek, például lehetővé teszik az oldalak közötti hatékony navigálást, a
preferenciák emlékezetét, és általában javítják a felhasználói élményt.
Segíthetnek abban is, hogy az online hirdetések relevánsabbak legyenek az Ön és érdekei
szempontjából.
Bármikor beállíthatja és / vagy módosíthatja a (böngésző) beállításait és preferenciáit a sütik
vonatkozásában, és letilthatja a sütik használatát. Ezek kikapcsolása megakadályozhatja, hogy a
Vezérlő webes alkalmazásának bizonyos részeit / funkcióit használja.
Anonim információkat gyűjthetünk, többek között statisztikai vagy kutatási célokra.
A következő kategóriákat használjuk webes alkalmazásunkon:

1. kategória – Szigorúan szükséges sütik
Ezek a sütik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a Vezérlő webalkalmazásában mozoghassanak, és annak
funkcióit felhasználhassák, például biztonságos területek eléréséhez. Ezen sütik nélkül nem
nyújthatók olyan szolgáltatások, mint például bevásárlókosarak vagy e-számlázás.
2. kategória – Teljesítmény sütik
Ezek a sütik információkat gyűjtnek a Vezérlő webes alkalmazásának használatáról – például arról,
hogy melyik oldalakon megy a legtöbb, és ha hibaüzeneteket kapnak a weboldalakról és / vagy a
webalkalmazásból. Ezek a sütik nem gyűjtik a látogató azonosító információit. A sütik által
összegyűjtött összes információ összesített, tehát névtelen. Csak arra használják, hogy javítsák a
Vezérlő webhelye (i) és / vagy az alkalmazás működését.
E kategóriába tartozó harmadik fél sütiként a Google Analytics szolgáltatást használjuk, amely
szolgáltatás továbbítja a webhely forgalmi adatait az Egyesült Államok Google szervereire. A Google
Analytics által szolgáltatott jelentések segítenek megérteni a webhely forgalmát és az oldal
használatát. A Google Analytics nem azonosítja az egyes felhasználókat, és nem társítja az Ön IP-
címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.
Google Analytics: A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a
Google súgó oldalait és az adatvédelmi irányelveket:
A Google adatvédelmi irányelve
Google Analytics súgó oldalak
A Google kifejlesztette a Google Analytics opt-out böngésző kiegészítőjét; Ha ki szeretne lépni a
Google Analytics szolgáltatásból, itt letöltheti és telepítheti a böngésző kiegészítőjét.
3. kategória – Funkcionális sütik
Ezek a sütik lehetővé teszik a Vezérlő webes alkalmazásának, hogy emlékezzen az alkalmazás
böngészése és / vagy használata során tett döntéseire (például a felhasználóneve, a nyelv vagy a
régió, ahol tartózkodik), és továbbfejlesztett, személyesebb funkciókat biztosít.
Ezek a sütik arra is felhasználhatók, hogy emlékezzenek a szöveg méretére, nyelvére és a
testreszabható weboldalak egyéb részeire elvégzett változtatásokra.
Az ezekkel a sütikkel összegyűjtött információk nem személyesen azonosítják Önt, és nem tudják
nyomon követni az Ön Kezelője nem webhelyein végzett böngészési tevékenységeit.
A megrendelés állapotának megbízható felülvizsgálata érdekében, az alkalmazás képernyőjén, valós
időben, valamint az átrendezés egyszerűsítése érdekében az adatok mentésre kerülhetnek a
készülékén, és helyben szolgálhatnak fel sütikkel.
4. kategória – Célzó sütik vagy hirdetési sütik
Ezek a sütik általában harmadik féltől származó sütik, bár ha a felhasználó a hirdetési hálózat saját
webhelyét látogatja meg, technikailag lehetséges, hogy ezek első felek. Mindig állandóak, de időben

korlátozott sütik. Ezeket a sütiket harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz lehet társítani, de ez
nem mindig van így. Ezek a sütik egy egyedi kulcsot tartalmaznak, amely képes megkülönböztetni az
egyes felhasználók böngészési szokásait, vagy amelyek másutt tárolt információk felhasználásával
lefordíthatók böngészési szokások vagy preferenciák halmazá. Általánosságban elmondható, hogy az
adatvédelmi nyilatkozatnak fel kell tüntetnie, ha a sütiket reklámhálózat részeként használják. A sütik
felhasználhatók annak korlátozására is, hogy a felhasználó hányszor lát egy adott hirdetést egy
weboldalon, és hogy megmérje egy adott kampány hatékonyságát.
Példák:
• A hirdetési hálózatok által elhelyezett sütik a böngészési szokások összegyűjtésére annak
érdekében, hogy a releváns hirdetéseket a felhasználó felé irányítsák. A felhasználó által felkeresett
webhelynek nem feltétlenül kell hirdetéseket megjelenítenie, de gyakran ez a helyzet is.
• A hirdetési hálózatok által a weboldal által megvalósított, a funkcionalitás fokozására szolgáló
szolgáltatással összekapcsolt cookie-k, például egy blog kommentálása, webhely hozzáadása a
felhasználó közösségi hálózatához, térképek vagy látogatók számlálóinak biztosítása a webhelyen.
Alapértelmezés szerint az internetes megrendelő alkalmazás és annak eredeti webhelyének URL-je
nem szolgálja a 4. kategóriába tartozó sütiket. Lehetséges azonban online megrendelés más
weboldalakról is, amelyek beépítik vagy megkönnyítik az online menü és webes alkalmazás elérését.
Ezért kérjük, mindig ellenőrizze annak a meglátogatott webhelynek a cookie-politikáját, ahonnan
online rendelési munkamenetet kezdeményezett, hogy megtudja, szerepel-e valamelyik 4.
kategóriába tartozó süti, és hogyan lehet azt elutasítani vagy engedélyezni, mivel jogi eset lehet.
23. Az Ön személyes adatainak a Szolgáltató általi, a termékek és / vagy a szolgáltatók
feldolgozójának feldolgozása
A Szolgáltató az Ön személyes adatait a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak
feldolgozójaként is feldolgozhatja, ideértve korlátozás nélkül a következő célokat is, a termékek és /
vagy szolgáltatások szállítóival kötött megállapodások szerint: i. Adattárolás a beszállítók számára
termékek és / vagy szolgáltatások; ii) értesítések küldése a megrendelés visszaigazolására vagy
elutasítására, illetve a nem fogadott megrendelésekre és a megrendelés kézbesítésére vonatkozó
információkkal kapcsolatban; iii) közvetlen marketing kommunikáció küldése az Ön számára; iii. az IP-
címek gyűjtése annak érdekében, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos perek és / vagy csalások
felhasználhatók legyenek; iv) adatainak elküldése különböző címzetteknek és különböző (harmadik)
országokban, azoknak a címzetteknek, akik a személyes adatokat összeegyeztethető, kapcsolódó és
összefüggő célokra dolgozzák fel a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóival kötött szerződés
végrehajtása céljából, nevezetesen : szállítás, nyomtatás, pos számlázás, hűség, online fizetés
feldolgozás stb.
24. Egyéb

24.1. A jelen adatfeldolgozási politikában említett minden joggal, valamint a személyes adatok
feldolgozására vonatkozó hatályos kötelező jogi rendelkezésekben említett egyéb jogokkal
rendelkezik.
24.2. A jelen adatfeldolgozási politikában említett jogait a rendelettel és a hatályos egyéb
alkalmazandó jogszabályokkal összhangban gyakorolhatja.

24.3. Az Ön igényei és / vagy igényei, amelyeket Ön a Szolgáltatóval szemben bármely jogának
gyakorlása érdekében elküldtek, írásban, ajánlott levélben, amelyet az adatkezelő székhelyére
küldenek, és / vagy e-mailben az adatkezelő kapcsolattartó e-mail címén (kapcsolattartó @
globalfoodsoft.com) vagy az adatvédelmi tisztviselő e-mailjére, ha ilyen adatvédelmi tisztviselő
létezik, és / vagy a hatályos jogszabályokban említett egyéb kommunikációs módokon.
24.4. Az érintett a fentiek szerint kérheti és ingyenesen megszerezheti a személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, az
adatok hordozhatóságát és a jog gyakorlását. tiltakozni és azt a jogot, hogy ne vonatkozzon olyan
döntésre, amely kizárólag az automatikus feldolgozáson alapul, beleértve a profilozást is, és amely
joghatásokat vált ki rá, vagy hasonlóan jelentõsen érinti, de a személyes adatok biztonsági
megsértésével kapcsolatosan is.
24.5. A jelen adatfeldolgozási politikában használt kifejezéseknek a rendeletben és a
megállapodásban meghatározott jelentése van, kivéve, ha a kontextus másként megköveteli, vagy ha
a dokumentum másképpen nem rendelkezik.
24.6. A hatályos kötelező jogi előírások eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató fenntartja a
jogot, hogy az adatkezelési irányelveket időről időre frissítse és megváltoztassa, külön értesítés
nélkül. Ön elfogadja, hogy kizárólagos felelőssége az adatkezelési politika ellenőrzése minden
alkalommal, amikor az alkalmazást használja.
24.7. A fent említett jogok gyakorlásának feltételei a www.globalfoodsoft.com webhelyen is
megtalálhatók
25. Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,
valamint a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak személyazonossága és elérhetőségei
25.1. Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei: A GlobalFood Tech S.R.L. székhelye
Bukarestben, Romániában, a Dristorului utca 91-95, bl. C, 9. emelet, kb. 907, 3. kerület, regisztrációs
szám a J40 / 8605/2013 kereskedelmi nyilvántartásban, héa-azonosító: RO31980460, e-mail:
contact@globalfoodsoft.com, tel: +40 737 017 876.
25.2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: dpo@globalfoodsoft.com.
25.3. A termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak személyazonosító adatai és elérhetőségi adatai
szintén megtalálhatók webhelyeikön.

A SZOLGÁLTATÓ ALKALMAZÁSÁNAK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ LICENC-MEGÁLLAPODÁS
EGYEDI ENGEDÉLY

FONTOS !!!: Kérjük, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A MEGÁLLAPODÁST, HASONLÓ KERETÉT VAGY
MÓDOSÍTÁSOKAT, Mielőtt alkalmaznák a kérelmet, és / vagy annak bármelyik frissítését.
I. Ez a megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) egy kötelező, jogszerű és érvényes
megállapodás a Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató vagy „mi”) között, amelynek az alábbiakban
említett (elérhetőségi) adatai a a XXXIII. záradékot, és Ön (a továbbiakban: Ön vagy „felhasználó”
vagy „ügyfél”), mint a Szolgáltató alkalmazásának végfelhasználója (a továbbiakban: „alkalmazás”
vagy „Szolgáltató alkalmazás” vagy a „Megoldás” vagy „szolgáltatói megoldás” vagy „szoftver”),
amely különféle termékeket és / vagy szolgáltatásokat kíván megrendelni és / vagy vásárolni az
alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: termékek és / vagy szolgáltatások) ) különböző termékek és
/ vagy szolgáltatások szállítóitól (a továbbiakban: „termékek és / vagy szolgáltatások szállítói”),
amelyek különböző termékeket és / vagy szolgáltatásokat kívánnak szállítani Önnek és más különféle
ügyfeleknek.
II. A Szolgáltató alkalmazás korlátozás nélkül magában foglalja a kütyüként vagy beépülő modulként
elérhető online szoftverösszetevőket, a Szolgáltató online platformon keresztül elérhető
webszekciókat, a megrendelések leadására / fogadására szolgáló alkalmazásokat, valamint a
különféle okostelefonokhoz szentelt hozzárendelő szoftvercsomagokat, táblagépek vagy más
terminálok (a továbbiakban: terminálok) és a Szolgáltató bármilyen (későbbi) frissítése, cseréje,
helyreállítása, frissítése (a „frissítés”). A frissítés letöltéséért vagy letöltéséért Ön kizárólag a felelős.
Ez a megállapodás, a megállapodás feltételei, a Szolgáltató általi bármilyen pótlást és / vagy
módosítást is tartalmaz.
III. Telepítésével és / vagy letöltésével és / vagy az alkalmazás és / vagy bármely frissítés és / vagy
annak bármely részének használatával és / vagy az elfogadás gomb megnyomásával és / vagy az
alkalmazás bármilyen, hallgatólagos vagy explicit elfogadásával , kifejezetten és feltétel nélkül
elfogadja a megállapodás összes feltételét, beleértve azokat, amelyeket időről időre felváltanak vagy
módosítanak, és vállalja, hogy teljes mértékben és megfelelően tiszteletben tartja azokat. Ha nem
akarja teljes mértékben és megfelelően tiszteletben tartani a megállapodás feltételeit, ideértve
azokat, amelyeket időről időre cserélnek vagy módosítanak, ne telepítse és / vagy ne használja
(tovább) használja az alkalmazást és / vagy adott esetben frissítse.
IV. A Szolgáltató alkalmazás fő célja annak lehetővé tétele, hogy az ügyfelek az alkalmazáson
keresztül termékeket és / vagy szolgáltatásokat vásárolhassanak és / vagy vásárolhassanak a
termékek és / vagy szolgáltatások szállítóitól (pl. Olyan termékek, amelyeket az ügyfélnek át kell adni
és / vagy ki kell választani) – az ügyfél által a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak helyétől
(helyektől), az ügyfelek ebben az értelemben vett preferenciájától függően), és ebből a célból
lehetővé kell tenni az ügyfelek információhoz való hozzáférésének közvetítését (“ információ ”),
amelyet a szolgáltatók töltöttek be a termékek és / vagy szolgáltatások és azok termékeik és / vagy
szolgáltatói szállítókkal szemben, elérhetőek a Szolgáltató platformon és elérhetők a widget révén (a
továbbiakban:„ widget ”) (elérhető) a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak és / vagy
harmadik feleknek a weboldalán és / vagy a Szolgáltató webhelyén és / vagy a közvetítővel az
információk továbbításával kapcsolatban ( f) a termékek és / vagy szolgáltatások (vásárlása) a
termékek és / vagy szolgáltatások szállítóitól az ügyfeleknek és az ügyfelektől a termékek és / vagy
szolgáltatások szállítóitól az okostelefonokra és / vagy táblagépekre letöltött alkalmazáson keresztül

és / vagy egyéb terminálok, esettől függően, valamint a Szolgáltató által kifejezetten engedélyezett
bármely egyéb célra. Nincs joga a Szolgáltató alkalmazásának a fentiektől eltérő célra történő
felhasználására, csak a Szolgáltató kifejezett és előzetes jóváhagyásával. Kifejezetten elismeri és
egyetért azzal, hogy Önnek joga van a Szolgáltató alkalmazást csak végfelhasználóként használni, és
az alkalmazást kizárólag a jelen megállapodásban kifejezetten említett célokra használhatja fel.
V. A megállapodás feltételeinek feltétel nélküli, teljes és megfelelő elfogadása és tiszteletben tartása
mellett, beleértve azokat, amelyeket időről időre cserélnek vagy módosítanak, a Szolgáltató
korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható jogokat biztosít Önnek. használja az alkalmazást a
megállapodás feltételeinek megfelelően, ideértve azt is, hogy azokat időről időre felváltják vagy
módosítják, és csak azon időtartamra, amely alatt feltétel nélkül, teljes mértékben és megfelelően
tiszteletben tartja a megállapodás feltételeit , beleértve azokat, amelyek időről időre cserélendők
vagy módosulnak, csak a jelen szerződés megszűnésének pillanatáig, függetlenül a felmondás okától.
Ez a megállapodás az alkalmazás letöltésének / használatának pillanatától számított 30 napig
érvényes, és az érvényességi idő automatikusan meghosszabbodik további 30 napos időszakokra, ha
egyik fél sem értesíti a másik felet a jelen megállapodás megszűnéséről minden érvényességi időszak
lejárt, anélkül, hogy bármilyen más korábbi alaki követelményt teljesíteni kellene. Az Önnel történő
kommunikációhoz használhatjuk az elektronikus kapcsolattartási adatokat az Ön elektronikus
levelezéséhez, amelyet az alkalmazás használatakor megadott. Az elektronikus kommunikáció teljes
bizonyítékként szolgál a felek közötti jogi jelentések és a felek közötti kommunikáció tekintetében.
Az alkalmazást engedélyezi, és a Szolgáltató nem adja el Önnek, és a jelen szerződés feltételeinek
betartásával kell felhasználni, ideértve azt is, hogy azokat időről időre cserélik vagy módosítják.
VI. A Szolgáltató megtartja a Szolgáltató alkalmazásának tulajdonjogát, beleértve a modult, illetve
minden olyan jogot, amelyet kifejezetten nem adnak Önnek.
VII. A Szolgáltató saját belátása szerint frissítéseket nyújthat Önnek. A frissítések nem
tartalmazhatják az alkalmazás összes létező funkcióját, vagy egyéb esetekben az újonnan indított
funkciókat.
A Szolgáltató saját belátása szerint és az Ön jóváhagyása nélkül bármikor frissítheti (ideértve
korlátozás nélkül az esetet is, amikor fizetős megoldást / a megoldás részét / részeit használja / a
megoldás funkcióit), beleértve új funkciók bevezetését is. és / vagy szolgáltatások és / vagy bizonyos
létező funkciók és / vagy szolgáltatások módosítása és / vagy fejlesztése, amelyeket a Szolgáltató
automatikusan végrehajthat. Ha nem ért egyet az ilyen frissítéssel, akkor a következő hónaptól
kezdve jogában áll a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ez az egyetlen ilyen esetben
alkalmazandó jogorvoslati lehetőség.
VIII. E megállapodás feltételei, ideértve annak időről időre történő cseréjét vagy módosítását is, az
irányadóak és teljes mértékben alkalmazandók minden frissítésre, kivéve, ha egy bizonyos frissítést
külön megállapodás kíséri, amelyben kifejezetten szerepel. megemlítette, hogy külön alkalmazandó
erre a frissítésre, amely esetben a megállapodás feltételei az irányadók, ideértve azt is, hogy ezeket
időről időre cserélik vagy módosítják.
IX. Az alkalmazás vagy az alkalmazás bizonyos funkcióinak használatához valószínűleg létre kell
hoznia egy érvényes fiókot, és letöltnie kell az alkalmazást PC-re és / vagy okostelefonjára és / vagy
táblagépére és / vagy más típusú terminálra. Az alkalmazás használatához szükség lehet számítógép
és / vagy okostelefon és / vagy táblagép és / vagy más típusú terminál használatára az alkalmazás
megfelelő felhasználása és a rendelkezésre álló szolgáltatások előnyeinek kihasználása érdekében. .

Lehetséges, hogy az alkalmazás nem tölthető le és / vagy nem használható bizonyos számítógépeken
és / vagy okostelefonokon és / vagy táblagépeken és / vagy más típusú terminálokon, egyes
operációs rendszerekkel vagy böngészőkkel kombinálva. Ön kifejezetten tudomásul veszi és
elfogadja, hogy az alkalmazásra azon szoftverplatformok által előírt feltételek vonatkoznak, amelyek
révén az alkalmazás letölthető a felhasználó (k) számára.
A megállapodásban említettek általános jellegének befolyásolása nélkül kifejezetten elismeri és
egyetért azzal, hogy:
i) a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói teljes mértékben és kizárólagosan felelnek az
alkalmazáson keresztül betöltött információkért (beleértve minden widgetet), valamint minden olyan
információért, amelyhez hozzáférnek, és / vagy minden olyan információért, amelyet Önnek
továbbítanak, és / vagy a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói bocsátják az Ön rendelkezésére,
és a Szolgáltató felelőssége ilyen esetekben kizárt;
ii. a termékek és / vagy a szolgáltatók teljes mértékben és kizárólagosan felelnek minden termékért
és / vagy szolgáltatásért, a termékek és / vagy szolgáltatások forgalmazásához szükséges
engedélyekért és egyéb engedélyekért, a termékek és / vagy szolgáltatások minőségéért, valamint a
a termékekkel való kapcsolat és / vagy a termékek megrendelése, értékesítése és szállítása, a
termékek és / vagy szolgáltatások elérhetősége és megléte, a termékek és / vagy szolgáltatások ára
és / vagy fizetése, promóciók és / vagy engedmények, a termékek és / vagy szolgáltatások kiskorúak
részére történő szállítása, valamint a Szolgáltató felelőssége ilyen esetekben kizárt;
iii) a Szolgáltató sütiket használhat, és adatokat és / vagy információkat tárolhat az Ön terminálján /
helyein a sütikben, ideértve a könnyebb interakciót az Önnel;
iv) Ha fiókot hoz létre a Szolgáltató platformon és / vagy a végfelhasználói alkalmazást (Szolgáltató
alkalmazását) telepíti a mobil eszközökre, a Szolgáltató adatokat és információkat tárolhat a
„felhőben”, ideértve a könnyebb interakciót a te;
v) a megrendelés teljesítéséhez szüksége lehet a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak
megerősítésére;
vi) a Szolgáltató semmilyen módon nem felel a megrendelések módosítása és / vagy visszavonása és /
vagy a termékek és / vagy szolgáltatások termék- és / vagy szolgáltató általi módosítása esetén;
vii) az információ, beleértve a widgetből származó információt is, teljes egészében és / vagy részben
más nyelveken is lehet, nem az angol nyelven vagy az ügyfelek anyanyelvén, és a Szolgáltató ilyen
körülmények között semmilyen módon nem felel, és Ön a felelős az adott tartalomból származó
információk megértése;
viii) bizonyos információkat a Szolgáltató a nevében és / vagy az Ön nevében küldi el, és a Szolgáltató
az ilyen esetekben semmilyen módon nem felel;
ix) Ön felelõs minden olyan információért, amelyet Ön az alkalmazás révén tölt be és / vagy továbbít –
ideértve a widget-eket is – (ideértve azokat az eseteket is, amikor olyan információkat tölt be,
amelyeket nem kértek, és / vagy a bankszámláira és / vagy (hitelkártyák), és a Szolgáltató felelőssége
ilyen esetekben kizárt, anélkül, hogy kizárnánk a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak vagy
harmadik személyeknek a felelősségét, akik például a fizetéseket feldolgozzák, ilyen jellegű nem
megfelelő felhasználás esetén. információ;
x) a Szolgáltató a Megoldás-megrendelési folyamat részeként felajánlhatja megrendelése számára a
termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak online fizetését. Online fizetéssel a megrendelésért
megérti, hogy a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói kedvezményezettek, és beleegyezik abba,
hogy a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói és / vagy a fizetéseket feldolgozó harmadik felek
kezelhetik és tárolhatják hitelkártya-adatai, teljes mértékben összhangban a PCI-előírásokkal,
biztonságos formátumban és / vagy felhő-tárolóban, a könnyebb újrarendelés és fizetés érdekében,

és Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató sütiket is felhasználhat az Ön biztonságos formátumú
kártya azonosító az Ön terminálján / helyein helyileg tárolt adatokkal és / vagy információkkal.
Következésképpen a visszatérítési igényeket, ha vannak ilyenek, közvetlenül a termékek és
szolgáltatások szállítójának kell címezni, amely a vonatkozó online fizetés felelős kedvezményezettje
és végső kedvezményezettje.
xi) A Szolgáltató bármikor bevezethet olyan funkciókat, amelyek fizetést (díjazást) vonhatnak maga
után a megoldás / a megoldás része (i) / a megoldás funkcióiért, és ezen időpont után felhasználhatja
a megoldás / része (i) a megoldás megoldása / funkciói, amelyre a javadalmazást megállapították,
esettől függően, csak a javadalmazás elfogadásának és kifizetésének a feltételeivel.
A Felek eltérő megállapodása hiányában a megoldás / rész (ek) / megoldás használatáért az Ön által
fizetett díj (díjazás) havi előfizetés (ek) is lehet. Ön elfogadja, hogy a kifizetések automatikusan
felszámíthatók. A Felek eltérő megállapodása hiányában Ön beleegyezik abba, hogy nincs
visszatérítés, de felmondhatja a jelen megállapodást, vagy a fizetős megoldás / a megoldás rész (ek)
felhasználását / a megoldás funkcióit. A felmondás a következő hónapban kezdődik.
Az alkalmazás telepítésével és / vagy letöltésével és / vagy az alkalmazás és / vagy bármely frissítés és
/ vagy ezek bármely részének használatával és / vagy az elfogadó gomb megnyomásával és / vagy az
alkalmazás elfogadásával kifejezetten és feltétel nélkül egyetért a feldolgozással , a Szolgáltató és /
vagy a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói által (személyes) adatok és / vagy egyéb személyes
adatok, amelyek általános azonosítási funkcióval bírnak, és amelyeket az alkalmazás telepítése és /
vagy felhasználása során adtak / biztosítottak adott esetben az alkalmazás teljes ideje alatt
(beleértve) olyan célokra, amelyek lehetővé teszik az ügyfél (k) számára termékek és / vagy
szolgáltatások megrendelését és / vagy vásárlását a termékek szállítóitól. és / vagy szolgáltatások az
alkalmazáson keresztül (pl. termékek vagy szolgáltatások, amelyeket az ügyfélnek kézbesítenie kell,
és / vagy amelyeket az ügyfél a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak helyéről / helyéről
felvehet, az opciótól függően az ügyfél) és ebből a célból lehetővé teszi közvetíti az ügyfelek számára
a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói által a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóival,
illetve termékeikkel és / vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatban elérhető információkhoz való
hozzáférést, amelyek a widgetben elérhetők (elérhetőek) az internetről A termékek és / vagy
szolgáltatások szállítóinak és / vagy harmadik feleknek a weboldala és / vagy a Szolgáltató weboldala
és / vagy a termékek és / vagy a termékek megrendelésével, (vásárlásával) kapcsolatos információk
továbbításának közvetítése a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóitól az ügyfeleknek és az
ügyfelektől a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóitól az okostelefonokra és / vagy táblagépekre
és / vagy más terminálokra letöltött alkalmazás révén nyújtott szolgáltatások, adott esetben,
valamint bármely más olyan célt, amely lehetővé teszi a szolgáltatások nyújtását az Ön számára és /
vagy marketing és / vagy reklámozási célokra. Bizonyos (személyes) adatok átadásának megtagadása
az alkalmazás (teljes) felhasználásának lehetetlenségéhez és / vagy az alkalmazás egyes
tulajdonságainak lehetetlenségéhez vezethet, és / vagy a termékek megrendelésének és / vagy
megvásárlásának és / vagy szállításának lehetetlenségéhez vezethet, és / vagy a szolgáltatások és a
Szolgáltató jogosult korlátozni az alkalmazáshoz való hozzáférését.
Az egyértelműség kedvéért minden alkalommal, amikor: i) olyan funkciót („funkcionalitást”) használ,
amely megkönnyítheti / feltételezheti egyes harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat a termékek
és / vagy szolgáltatások szállítóktól történő megrendelésével és / vagy megvásárlásával kapcsolatban
termékek és / vagy szolgáltatások, és az alkalmazáson keresztül elérhető; és / vagy ii) termékek és /
vagy szolgáltatások megrendelése és / vagy megvásárlása termékek és / vagy szolgáltatások
szállítóitól, amelyek harmadik felektől származó szolgáltatásokat is magukban foglalnak (pl. a
megrendelést teljesítő harmadik felek, a megrendelés / vásárlás számlázása – POS- es) stb.)

kifejezetten és feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy minden olyan információt, amelyet a termékek
és / vagy szolgáltatások megrendelésekor / megvásárlásakor megadott, harmadik személyeknek el
kell küldeni az ilyen megrendeléssel / vásárlással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása érdekében, és
kifejezetten Ön és feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató és / vagy a termékek és / vagy
szolgáltatások szállítói és / vagy az ilyen harmadik felek feldolgozzák a (személyes) adatokat és / vagy
egyéb személyes adatokat, amelyek általános azonosításra alkalmasak, / adott esetben a termékek és
/ vagy szolgáltatások megrendelése és / vagy megvásárlása a termékek és / vagy szolgáltatások
szállítóitól olyan célokra, amelyek lehetővé teszik a termékek és / vagy szolgáltatások megrendelését
és / vagy megvásárlását a Supplból azaz olyan termékek és / vagy szolgáltatások és / vagy amelyek
lehetővé teszik az Ön számára harmadik felek szolgáltatásai igénybevételét, és / vagy amelyek
lehetővé teszik az ilyen harmadik felek számára, hogy szolgáltatásaikat az ilyen megrendeléssel /
vásárlással kapcsolatban teljesítsék / biztosítsák.
X. Ön elfogadja azt a tényt, hogy nem engedélyezett, és beleegyezik abba, hogy nem vállalja és nem
engedi meg, hogy az alkalmazáshoz kapcsolódóan harmadik fél másolja, dekompilálja, visszaállítsa,
újrafordítsa, módosítsa, lefordítsa, fordított tervezési folyamatokat hajtson végre. , szétszerelni,
megpróbálni származtatni a forráskódot, elvégezni bármilyen tesztet a forráskód felfedezése,
dekódolása, az alkalmazáson alapuló származtatott termékek létrehozása vagy az alkalmazáshoz
kapcsolódó bármilyen más és hasonló művelet végrehajtása érdekében célja, jellegétől függetlenül, a
Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
XI. Ön beleegyezik abba, hogy az alkalmazást az összes hatályos törvénynek megfelelöen használja,
ideértve a jelen megállapodásra alkalmazandó ország vagy régió helyi törvényeit, azokat, ahol
székhelye vagy lakóhelye van, vagy ahol letöltözi vagy használja az alkalmazást, és az egyetlen felelős
ebben a tekintetben. A fentiek általános jellegének befolyásolása nélkül rendelkeznie kell a legalsó
életkornak ahhoz, hogy letölthető, telepíthető és használható legyen a megoldás az alkalmazandó
jogszabályok szerint, de legalább 16 éves.
XII. Az alkalmazás / az alkalmazás bizonyos funkcióinak használatához és eléréséhez az ön részéről
szükség lehet a felhasználói fiók létrehozása / módosításakor regisztrált felhasználói név és jelszó
kombináció használatára. Bármely automatizált módszerrel történő regisztráció nem engedélyezett.
A regisztráció / regisztráció befejezéséhez meg kell adnia a törvényes teljes nevét, egy érvényes e-
mail címet és minden egyéb szükséges információt. A felelős a megrendelő eszköz, a számla és a
jelszó biztonságának fenntartásáért, ha van ilyen. A Szolgáltató nem vállal és nem lesz felelős a
biztonsági kötelezettség be nem tartásából adódó károkért vagy károkért.
A regisztráció / regisztráció befejezéséhez / a megoldás használata során nem szabad tévesen
megadnia magát, vagy átvennie valaki más személyazonosságát.
Tilos bármilyen módon felhasználást adni, bérbe adni, bérbe adni, kölcsönözni, újraterjeszteni és /
vagy allicenciálni az alkalmazást.
XIII. Az alábbi Adatfeldolgozási Szabályzatnak megfelelően és az Ön kérésére kért üzeneteket is
kaphat, és különféle kommunikációkat is küldhet (ideértve bármilyen tartalom feltöltését is),
bármilyen ilyen, eltérő tartalmat tartalmazó kommunikációt (ebben a megállapodásban „tartalom” –
nak neveznek) ). A Szolgáltató a törvény által megengedett maximális mértékben felhasználhatja az
Ön által megadott e-mail címe (ke) t és / vagy telefonszám (oka) t az alkalmazás használatakor, adott
esetben kért és kéretlen kommunikáció végrehajtására.

XIV. A Tartalom és / vagy bármely termék és / vagy szolgáltatás igénybevétele megkövetelheti az
Internet elérését, megkövetelheti a felhasználónév és a jelszó kombinációjának használatát,
megkövetelheti tőled, hogy elfogadjon bizonyos harmadik felek további feltételeit. , és
többletköltségek merülhetnek fel – ebben az esetben a fizetés részleteit korábban értesítjük. A
Tartalom megérkezésével megérti, hogy olyan tartalommal találkozhat, amely sértőnek,
tisztességtelennek vagy megkérdőjelezhetőnek tekinthető, olyan tartalommal, amelyet nyilvánvalóan
tartalmazhatott, vagy nem lehetett azonosítani, és hogy bármilyen keresés vagy bármely URL-cím
elérése eredményét automatikusan generálhatja és véletlenül linkek vagy hivatkozások más
megkérdőjelezhető anyagokra. Ugyanakkor beleegyezik abba, hogy a Tartalmat és az ahhoz
kapcsolódó szolgáltatásokat és / vagy termékeket saját felelősségére használja, és a Szolgáltató nem
vállal felelősséget a Tartalomért, amely sértőnek, tisztességtelennek vagy megkérdőjelezhetőnek
tekinthető. Ezenkívül elfogadja azt a tényt, hogy a Tartalom hivatkozásokat tartalmazhat harmadik
felek bizonyos webhelyeire.
Harmadik felektől származó Tartalom vonatkozásában Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
Szolgáltató nem tekinthető felelősnek a Tartalomért vagy annak bármely részéért, a Tartalom
elérhetőségéért és megbízhatóságáért, a Tartalom vizsgálatáért vagy értékeléséért, a pontosságért ,
a tartalom integritása, aktualitása, érvényessége, a szerzői jogok tiszteletben tartása, a jogszerűség,
tisztesség, a tartalom vagy a Tartalom vagy a Tartalom bármely részének bármely más szempontja,
illetve harmadik személyek weboldala vonatkozásában. A Szolgáltató, annak képviselői, valamint
kapcsolt vagy leányvállalatai nem garantálják, nem hagyják jóvá, nem támogatják és nem vállalnak
felelősséget Ön vagy más személy iránt harmadik személyek bármelyik Tartalmáért, vagy harmadik
személyek weboldaláért, vagy bármely másért egyéb anyagok, termékek és / vagy szolgáltatások
harmadik felek számára.
Ezenkívül a Tartalom vonatkozásában tudomásul veszi és elfogadja, hogy semmilyen körülmények
között ne támaszkodjon a Tartalomra abban az esetben, ha az halálhoz, személyi sérüléshez vagy az
ingatlan vagy a környezet károsodásához vezethet, egyéb károkat és / vagy előítéleteket
eredményezhet, függetlenül attól, hogy természetük.
Ezenkívül a Tartalom vonatkozásában Ön elfogadja azt a tényt, hogy a Tartalom tartalmazhat olyan
információkat és anyagokat, amelyeket a Szolgáltató vagy más harmadik felek birtokában lévő
tulajdonjogok védik, és hogy a Tartalmat a szellemi tulajdonra és más törvények, ideértve, de nem
korlátozva a szerzői jogi törvényt. Ön beleegyezik abba, hogy a Tartalmat csak a kifejezetten
megengedett szabályoknak megfelelően használja, a jelen megállapodással összhangban, a
Tartalomra vonatkozó feltételekkel, ha vannak ilyenek, valamint a hatályos jogi előírásokkal
összhangban. A Tartalom egyetlen részét sem lehet bármilyen formában és bármilyen módon
reprodukálni. Ön vállalja, hogy semmilyen módon és módon nem adja felhasználásra, nem módosítja,
bérbe, nem kölcsönzi, kölcsönzi, nem adja el, nem terjeszti vagy hoz létre származtatott alkotásokat a
Tartalom alapján, és hogy a tartalmat vagy az alkalmazást nem használja jogosulatlanul Ilyen módon
teljes felelősséggel tartozik a Tartalom és / vagy az alkalmazás vírusok, férgek, trójaiak vagy más
típusú rosszindulatú programok továbbítására, vagy a hálózat kapacitásának megsértésére vagy
túlterhelésére, de nem korlátozva azokra.
Ezenkívül beleegyezik abba, hogy a Tartalmat és / vagy az alkalmazást semmilyen módon nem
használja fel zaklatáshoz, visszaéléshez, kémkedéshez, fenyegetéshez, rágalmazáshoz vagy más felek
jogainak bármilyen módon történő megsértéséhez vagy megsértéséhez, és hogy a Szolgáltató
semmilyen módon nem felelősséget vállal az Ön által végzett ilyen felhasználásokért, valamint a
zaklatásért, fenyegetésért, rágalmazásért, sértő, tiltott vagy illegális üzenetért vagy továbbításért,
amelyet a Szolgáltatások bármelyikének használata eredményeként kaphat meg.
Ezenkívül előfordulhat, hogy a Tartalom nem érhető el bizonyos nyelveken vagy bizonyos régiókban.

A Tartalom vonatkozásában tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tekinthető
felelősnek azért, mert az megfelelő vagy elérhető lesz egy adott földrajzi régióban. Amennyiben a
Tartalmat kívánja használni vagy hozzáférni, akkor azt saját kezdeményezésére fogja megtenni, és Ön
felelős a hatályos jogszabályok betartásáért, ideértve, de nem korlátozva a hatályos helyi
törvényeket.
A Szolgáltató fenntartja a jogot bármilyen Tartalomhoz való hozzáférés módosítására,
felfüggesztésére, eltávolítására vagy letiltására és / vagy bármilyen Tartalomhoz való hozzáférés és /
vagy hozzáférés korlátozására, előzetes értesítés nélkül, bármikor, és a Szolgáltató semmilyen módon
nem felelős minden ilyen esetben.
A Szolgáltató nem köteles semmiféle információt megőrizni a tartalommal kapcsolatban.
Amennyiben bármilyen tartalmat feltölt az alkalmazáson keresztül, kijelenti, hogy rendelkezik az
adott Tartalomhoz fűződő összes joggal, hogy rendelkezik felhatalmazással vagy más típusú jogi
engedéllyel a feltöltéshez, és hogy az adott tartalom nem sérti a Tartalomra vonatkozó használati
feltételek, valamint az, hogy az adott Tartalom valós, helyes és frissített. A Szolgáltató engedélyezheti
Önnek a Tartalom elküldését, és az egyértelműség kedvéért a Tartalom harmadik személyeknek az
alkalmazáson keresztül történő küldését csak a Szolgáltató kifejezett jóváhagyásával lehet megtenni.
Ön felel minden olyan adatért és tartalomért, amelyet Ön felad, és az Ön nevében végzett
tevékenységekért, vagy amelyek a megrendelő eszközről vagy a fiókból származnak, ha van ilyen.
XV. A hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékben tudomásul veszi és kifejezetten
egyetért azzal, hogy az alkalmazás és minden tartalom felhasználása a saját felelősségére és a saját
felelősségére történik, és teljes mértékben vállalja a teljesítmény, pontosság és minőség az
alkalmazás és / vagy a Tartalom vonatkozásában.
A hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékben az alkalmazást és a Tartalmat
elérhető formában és rendelkezésre állási alapon teszik elérhetővé, minden hiányossággal, hibával
vagy hibával, bármilyen garancia nélkül, és Ön elismeri és elfogadja kifejezetten, hogy a Szolgáltató
semmiféle felelősséget nem vállal, és semmiféle garanciát nem vállal az alkalmazásra és / vagy a
tartalomra, akár hallgatólagosan, akár kifejezetten, akár jogilag, akár nem, a minőségre, a
felhasználási módra, az adott terméknek való megfelelőségre vonatkozó garanciákat vállal. cél, békés
és hasznos felhasználás, garancia a hibákra, harmadik személyek jogainak megsértése, a Szolgáltató
ilyen esetekben mentesül minden felelősség alól.
Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem garantálja azt a tényt, hogy az
alkalmazás és bármilyen Tartalom használata problémamentes és / vagy folyamatos és / vagy
megfelel az Ön igényeinek, és / vagy hibától és / vagy az a tény, hogy az alkalmazás és / vagy a
Tartalom minden hibáját kijavítják, és / vagy az a tény, hogy az alkalmazás kompatibilis lesz, és / vagy
működni fog a harmadik felek bármelyik szoftverével, hardverével és / vagy alkalmazásaival, és ezek
semmilyen módon nem befolyásolják egyikük használatát.
Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az alkalmazást és / vagy a Tartalmat nem olyan
helyzetekben szánják felhasználásra, amelyek az okoktól függetlenül halálhoz, személyi sérüléshez
vagy az ingatlan vagy a környezet károsodásához, egyéb károkhoz és / vagy előítélet, természetétől
függetlenül.
Ön kifejezetten elismeri és egyetért azzal, hogy a cselekedet jellegétől függetlenül – beleértve a felek
bármely információját, cselekedetét, mulasztását vagy ajánlását – semmiféle garanciát nem jelent az
alkalmazás és / vagy a Tartalom vonatkozásában.
Kifejezetten tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az alkalmazás és / vagy a tartalom hibáinak,
mulasztásainak vagy hiányosságainak esetleges javításáért és orvoslásáért minden költséget visel.

Nyilvánvalóan elismeri és egyetért azzal, hogy a Szolgáltató nem garantálja és nem vállal felelősséget
a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói által szolgáltatott információkért és / vagy termékeikért
és / vagy szolgáltatásaikért (amelyeket meg kellene adni) .
Bizonyos joghatóságok nem teszik lehetővé az alkalmazandó jogi jogok garanciáinak vagy
korlátozásainak teljes kizárását, és ezekben az esetekben a imperatív jogi előírások által
meghatározott jogait nem érinti, akkor élvezheti a imperatív jogszabályok által előírt garanciákat,
valamint a kizárásokat és korlátozásokat. A fentiek nem vonatkoznak a hatályos jogszabályok által
tiltott esetekre.
XVI. A hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékben kifejezetten elismeri és
elfogadja azt a tényt, hogy a Szolgáltató nem felelős semmiféle károkért, ideértve a közvetlen és /
vagy közvetett károkat és / vagy személyi sérüléseket, amelyek ebből származó vagy azokkal
összefüggésben állnak. az alkalmazás és / vagy a Tartalom használatára, tekintet nélkül a használat
módjára és arra, hogy a Szolgáltatót figyelmeztették-e az ilyen károk bekövetkezésére, vagy ha a
bekövetkezés lehetősége ésszerűen előre látható.
Bizonyos joghatóságok bizonyos esetekben, vagy bizonyos típusú károk és / vagy sérülések esetén
nem engedélyezik a felelősség korlátozását, és ezekben az esetekben nem érinti a kötelező jogi
szabályozásban meghatározott jogait, és a fenti kivételek és korlátozások az esetekben nem
vonatkoznak. a hatályos jogszabályok tiltják.
XVII. A hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékben tudomásul veszi és
kifejezetten elfogadja azt a tényt, hogy nem tudja használni, exportálni vagy újraexportálni az
alkalmazást és / vagy a Tartalmat, és ha kivételként kifejezetten megszerezte e tekintetben, akkor
nem tudja használja, exportálja vagy újraexportálja az alkalmazást és / vagy a Tartalmat, kivéve az
Amerikai Egyesült Államok Statisztikájának és azon joghatóságok jogszabályainak betartásával, ahol
az alkalmazást és / vagy a Tartalmat beszerezték, valamint a az a hely, ahol importálni, exportálni és /
vagy újból exportálni szándékoznak, és az embargó alatt egyetlen országban sem exportálható vagy
reexportálható. Az alkalmazás használatával kijelenti és garantálja, hogy nincs ezen országok
egyikében sem, sem ezen listák egyikében sem. Ezenkívül beleegyezik abba, hogy nem használja az
alkalmazást semmilyen jogszabály által tiltott célra, ideértve korlátozás nélkül a rakéták, nukleáris,
vegyi vagy biológiai fegyverek fejlesztését, tervezését, gyártását, gyártását és / vagy vásárlását.
Az alkalmazást tilos jogellenes vagy jogosulatlan célokra használni. Az alkalmazás használata során
nem szabad megsérteni az alkalmazandó joghatóság bármely törvényét (ideértve, de nem korlátozva
a szerzői jogi törvényeket). Nem használhatja az alkalmazást gyógyszerészeti és / vagy etnobotanikai
termékek vagy más hasonló termékek vásárlására.
XVIII. Az alkalmazás licencét a kormányt vagy más társaságot, hatóságot, intézményt, társulást stb.
Képviselő felhasználó kapja, ugyanolyan jogokkal, mint a többi végfelhasználó számára, e
megállapodásnak megfelelően, és csak korlátozott szoftverként, a az e megállapodásban
meghatározottaktól eltérő célokra történő felhasználás lehetősége.
XIX. Az alkalmazás egyes részei felhasználhatnak vagy tartalmazhatnak harmadik féltől származó
szoftvereket és a szerzői jogok által védett egyéb anyagokat. Ön kifejezetten tudomásul veszi és
elfogadja azt a tényt, hogy az ilyen szoftverek engedélyezési feltételeit és felelősségkorlátozásait és /
vagy az ilyen szoftverek használati feltételeit visszavonhatatlanul be kell tartaniuk a jelen szerződés
feltételein kívül.

Az alkalmazást a szerzői jogokra vonatkozó rendeletek és a területre vonatkozó nemzetközi
szerződések védik. Ön elfogadja azt a tényt, hogy nem engedélyezett, és beleegyezik abba, hogy nem
vállalja és nem engedélyezi harmadik feleknek a kérelem benyújtását, terjesztését, sokszorosítását,
kölcsönzését, kölcsönét, kommunikációját, sugárzását és újraküldését. alkalmazás és / vagy az abból
származó termékek megvalósítása az alkalmazáshoz kapcsolódóan. A fentiek megsértése büntetőjogi
és / vagy polgári jogi eljárásokhoz, valamint pénzbírsághoz vagy károkhoz vezethet.
A felhasználó köteles megvédeni és megtéríteni a Szolgáltatót az igények, panaszok és / vagy perek
ellen, valamint azok ellen, amelyek a szellemi tulajdonjogok vagy más védett jogok felhasználó általi
megsértésének, károk, költségek, díjak és költségek bármilyen formájához vezetnek, bármely
kötelezettség (ek) felhasználó általi nem megfelelő teljesítésével kapcsolatban.
XX. A Felek megállapodnak és kijelentik, hogy nincsenek szükséghelyzetükben, rendelkeznek a jelen
ismeretek megszerzéséhez és a tárgyalásokhoz szükséges ismeretekkel és tapasztalattal, valamint
hogy tanácsadókat képesek felvenni a jelen szerződés és a szerződés kikötéseinek megértésére és
megtárgyalására. A felek ellenszolgáltatásait tárgyaltak és ésszerűen rendezték egymást figyelembe
véve, a felek kifejezetten kijelentették, hogy egyik záradék sem felel meg a károsodás feltételeinek.
XXI. A felek megállapodnak és kijelentik, hogy vállalják a jelen szerződés megkötése után
beavatkozott tények bármilyen rendkívüli és / vagy kiszámíthatatlan változását, ideértve korlátozás
nélkül az olyan változtatásokat is, amelyek valóban igazságtalanná teszik a felek bármelyikének a
kötelezettség teljesítését, valamint a e változásokra való hivatkozással, és megerősíti, hogy nem
létezik a bíróságon kívüli igénylés joga a szerződés kiigazítására vagy megszüntetésére, ha azt előre
nem láthatják.
XXII. A felek megállapodnak és kijelentik, hogy a szerződés rendelkezései teljes mértékben tükrözik az
erre alkalmazandó feltételeket, és hogy teljes mértékben megegyeztek az alapvető elemekben és a
másodlagos elemekben, kivéve a kifejezetten említett elemeket, amelyekről később megállapodnak.
XXIII. A Felek megállapodnak és kijelentik, hogy egyetértenek a Megállapodással és a feltételekkel,
valamint a megállapodás tartalmának bármely más, a szokatlannak tekinthető záradékkal.
XXIV. A felhasználó jogosan késedelmet szentel a kifejezés kitöltésekor, amikor teljesítenie kellett
volna valamelyik kötelezettséget, és nem teljesítette, vagy nem megfelelően teljesítette.
XXV. A megállapodásban részt vevő felek egyetértenek abban, hogy a megállapodásból eredő vagy
azzal összefüggésben felmerülő minden vitát, beleértve annak megkötését, végrehajtását vagy
megszüntetését, a Szolgáltató székhelyének illetékes bíróságai rendezik, kizárva a kollízió.
XXVI. Abban az esetben, ha e megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen és / vagy
érvénytelenné válik, jogellenes, érvénytelen vagy alkalmazhatatlan, akkor nem érinti a többi
szerződéses záradék érvényességét vagy alkalmazhatóságát, amelyek továbbra is hatályban vannak,
és olyan jogi következményekkel járnak, mintha a semmis, jogellenes, érvénytelen vagy alkalmatlan
záradék nem volt része a megállapodásnak.
XXVII. Azok a kötelezettségek és / vagy felelősségek, amelyek jellegüknél fogva meghosszabbítják
alkalmazásukat e megállapodás megszűnése után, érvényben maradnak és hatást gyakorolnak,
ideértve a szerződő felek fennálló kötelezettségeit is.

XXVIII. A Felhasználó nem jogosult a Szerződés átruházására és / vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül a szerződésből fakadó bármely jog és / vagy kötelezettség teljes, vagy részleges
átruházására. A felhasználó kifejezetten egyetért azzal, hogy a Szolgáltató átruházhatja ezt a
megállapodást egy harmadik félre, képes lesz helyettesíteni egy harmadik felet a megállapodásból
származó kapcsolatokban, amikor az átruházás a felhasználóra hatást gyakorol, a helyettesítésről
szóló értesítés pillanatától kezdve, abban a pillanatban, amikor a Szolgáltató mentesül a felhasználó
felé fennálló kötelezettségektől.
XXIX. Ebben a megállapodásban a többes számnak tartalmaznia kell az egyetlen számot és fordítva.
XXX. A jogokról való lemondás csak akkor válik hatályossá, ha azt írásban és mindkét szerződő fél
aláírja.
XXXI. Ez a megállapodás tartalmazza a Felek közötti egyetértést és felülír minden, a megállapodás
tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli egyetértést, és e tekintetben a teljes megállapodást
képviseli az Ön és a Szolgáltató között.
XXXII. Ezt a megállapodást a Szolgáltató székhelye szerinti törvény értelmezi és szabályozza, amely a
jelen Megállapodással kapcsolatban esetlegesen felmerülő viták esetén alkalmazandó jog, kivéve a
kollíziós hivatkozás lehetőségét. Ezt a megállapodást nem szabályozza az Egyesült Nemzetek
Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye, amelynek
alkalmazását kifejezetten kizárják.
A Szolgáltató a GlobalFood Tech SRL cég, J40 / 8605/2013, a www.globalfoodsoft.com webhely
tulajdonosa is, ahol a Szolgáltató azonosító adatai és egyéb adatai rendelkezésre állnak, és időről
időre frissülnek, a Szolgáltató képességétől függően. szorosabb kapcsolattartó pontokat tegyen
elérhetővé minden földrajzi területre.
XXXIII. A megállapodás angol nyelvű változata elsőbbséget élvez bármely más nyelvű verzióval
szemben, amelyet csak a helyi szükségletekre állítanak össze, kivéve a helyzetet, amikor ezt az egyes
joghatóságok helyi szabályai nem tiltják.
XXXIV. Bármelyik fél jogosult egyoldalúan felmondni ezt a megállapodást a másik félnek küldött
értesítéssel, bármilyen más előzetes alaki követelmény nélkül és az Ön számára kártérítéshez való jog
nélkül, és a Szolgáltatónak joga van korlátozni vagy megszüntetni az alkalmazáshoz való hozzáférést.
Ezt a megállapodást jogszerűen, késedelem nélkül (amely a végrehajtás elmulasztásának / nem
megfelelő végrehajtásának tényéből fakad) felmondják, egyéb előzetes alaki követelmények nélkül és
bírósági vagy bíróságon kívüli eljárás nélkül, abban az esetben, ha a felhasználó nem teljesíti
valamelyik / kötelezettségei; az ilyen megszüntetés hatására a megoldás használata és a kapcsolódó
adatok, valamint a fiók, ha van, felmondása / megszüntetése vagy felfüggesztése. A megszűnés
időpontjában esedékes jogok kivételével, a megállapodás megszűnését követően a szerződésből már
nem rendelkezik semmilyen joggal, és kötelezte magát az alkalmazás bármiféle használatának
megszüntetésére. A licencet bármikor megszüntetheti, ha eltávolítja / törli az alkalmazást az összes
eszközről, és felkéri az adatok törlését.
XXXIV. Adatfeldolgozási politika
1. A Szolgáltató személyazonossága és elérhetőségei, valamint az adatvédelmi tisztviselő
elérhetőségei

A Szolgáltató (ebben a szakaszban az „adatkezelő” -re is hivatkozunk) személyazonossága és
elérhetőségei, valamint az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei az alábbiakban, a 25. pontban
találhatók.
2. Az adatkezelés (ek) célja (és a kapcsolódó jogalap)
2.1. Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat (pl. Név, vezetéknév, (kézbesítési) cím,
telefonszám, e-mail cím, (földrajzi) helyadatok, fizetési kártyához kapcsolódó adatok) feldolgozza,
amikor a a Szolgáltató igénybevétele bármilyen célra annak a szerződésnek a teljesítéséhez,
amelynek a felek a Szolgáltatóval együtt (a „megállapodás” vagy az „EULA”) és / vagy a elrendelheti,
hogy kössön szerződést a termékek és / vagy a szolgáltatókkal az ilyen igények alkalmával, amelyeket
Ön az alkalmazás használatakor kifejezett.
2.2. Annak sérelme nélkül, hogy az adatkezelő bármilyen más jogot dolgozzon fel az alkalmazás
letöltése / telepítése és / vagy használata során megadott személyes adatainak feldolgozásakor,
bármilyen esetben is, amikor ez szükséges annak a megállapodásnak a teljesítéséhez, amelyhez Ön
Fél a Szolgáltatóval együtt és / vagy megteszi a lépéseket annak érdekében, hogy szerződést kössön a
termékek és / vagy szolgáltatások szállítóival az alkalmazás igénybevételekor és / vagy bármely más
felhasználásakor Ön által kifejezett igény esetén. olyan esetekben, amikor az adatkezelő vagy
harmadik fél által hivatkozott jogos érdekek céljaihoz / célokhoz – a hatályos jogszabályok által
megengedett mértékben – bármely (elfogadási) gomb megnyomásával és / vagy négyzet
bejelölésével van szükség , és / vagy bármely termék és / vagy szolgáltatás megrendelésére
(kézbesítés és / vagy teljesítés és / vagy felvétel) és / vagy bármilyen (más) művelettel, amely
egyértelműen jelzi, hogy a pr személyes adatainak ebben az értelemben való kötelezése, ha az
eshetünk, ön (ebben az adatfeldolgozási politikában a „te” vagy a „felhasználó” vagy a „kliens” és az
„érintett” mellett is szerepel), egyértelmű hozzájárulást fejez ki, és tudatosan, szabadon és
egyértelműen egyetért azzal, hogy feldolgozza (az adatokat összegyűjti, nyilvántartja, szervezi,
strukturálja, tárolja, megkérdezi, felhasználja és továbbítás útján közli) a (személyes) adatokkal,
amelyeket megadott az alkalmazás (pl. Név, vezetéknév, (kézbesítési) cím, telefonszám, e-mail cím,
(földrajzi) helyadatok, a fizetési kártyához kapcsolódó adatok), adott esetben, azért, hogy felajánlja
és biztosítsa az összes az alkalmazás adott esetben termékek és / vagy szolgáltatások
megrendelésére és / vagy megvásárlására és / vagy kiszállítására a termékek és / vagy szolgáltatások
szállítóitól és / vagy bármilyen kompatibilis, kapcsolódó és egymással összefüggő célból, beleértve a
fizetés (ek) és / vagy a kapcsolódó megrendelések és szállítások korlátozott feldolgozása és / vagy az
adatok továbbítása (az adatok küldése céljából) feldolgozása és az azokhoz kapcsolódó előnyök
nyújtása, amelyek a hűségprogramokkal kapcsolatosak, amelyekre Ön feliratkozott és / vagy
amelyekhez egyébként Ön a hűségigénylésen keresztül végrehajtott megbízások esetén a hatályos
jogszabályok által megengedett maximális mértékben vesz részt, de csak abban az esetben, ha ebben
az értelemben nincs szükség külön beleegyezésre.

A fentiek általános jellegének befolyásolása nélkül és az egyértelműség kedvéért az alkalmazás
használata során megadott (személyes) adatait – adott esetben – a Szolgáltató és / vagy a termékek és
/ vagy szolgáltatások szállítói fogják feldolgozni. , olyan célokra, amelyek lehetővé teszik az ügyfél
(érintett) számára, hogy az alkalmazáson keresztül termékeket és / vagy szolgáltatásokat vásároljon
és / vagy vásároljon a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóitól (ideértve korlátozás nélkül a
termékeket a az ügyfelet és / vagy a termék- és / vagy szolgáltató- és / vagy egy adott helyszínen
nyújtandó szolgáltatók helyéről / helyéről fel kell venni) és / vagy a termékek szállítása és / vagy az

ügyféllel szembeni szolgáltatások, az ügyfél (érintett) kéréseitől és / vagy lehetőségeitől függően és /
vagy bármilyen kompatibilis, kapcsolódó és összefüggő céltól függően, ideértve az adatnyilvántartó
rendszerbe történő beillesztést és a küldést is bármilyen kapcsolódó adat feldolgozására és
felajánlására a hűségprogramokkal kapcsolatos előnyök, amelyekbe Ön feliratkozott és / vagy
amelyekben egyébként részt vesz, hűségprogram révén végrehajtott megbízások esetén a
megrendelés megerősítésére vagy elutasítására, illetve a nem fogadott megbízásokra vonatkozó
információk annak érdekében, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos perek és / vagy csalások esetén fel
kell használni annak érdekében, hogy az érintett területén található termékek és / vagy
szolgáltatások szállítói megtalálhatók legyenek (az adatok által kínált földrajzi (hely) adatok
felhasználásával) az érintett, amennyiben az érintett ilyen adatok felhasználását választja), a hatályos
jogszabályok által megengedett maximális mértékben, de csak abban az esetben, ha ebben az
értelemben nincs szükség külön beleegyezésre, és e cél (ok) lehetővé teszik a (személyes) adatok és /
vagy (egyéb) információk (a termékek megvásárlása és / vagy vásárlása és (vagy) szállítása) (termékek
megvásárlása és / vagy) (szállítása) (és / vagy) (és / vagy) átadása a (z) az ügyfél termékei és / vagy
szolgáltatásai és / vagy fr az alkalmazáson keresztül vegye igénybe az ügyfelet és / vagy a Szolgáltatót
a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói felé.
2.3. A termék vagy szolgáltatás eladásával összefüggésben megadott elektronikus kapcsolattartási
adatai felhasználhatók a hasonló termékek vagy szolgáltatások közvetlen marketingéhez (kéretlen
kommunikáció). A megadott link elérésével bármikor visszavonhatja hozzájárulását.
2.4. A fentiek általános jellegének sérelme nélkül és az egyértelműség kedvéért az (elektronikus
kapcsolattartási) adatait az adatkezelő és / vagy a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói
felhasználhatják közvetlen marketingkommunikáció (kéretlen kommunikáció, termékek vagy
szolgáltatások, amelyek nem hasonlítanak azokhoz, amelyekkel összefüggésben Ön megadta adatait),
mindaddig, amíg Ön hozzájárulást adott erre a célra. A megadott link elérésével bármikor
visszavonhatja hozzájárulását.
2.5. Az adatkezelő az Ön személyes adatait az érvényben lévő kötelező alkalmazandó jogszabályok
által előírt maximális kiterjesztés és időtartamra tárolja és dolgozza fel.
2.6. Az adatkezelő az Ön személyes adatait bármilyen más célra feldolgozza, amelyre Ön kifejezetten
hozzájárult.
2.7. A személyes adatoknak a termékek és / vagy a szolgáltatók általi feldolgozására vonatkozó
bármilyen utalás kizárólag az érintett információt szolgálja ebben az értelemben, és semmilyen
módon nem célja a személyes adatok feldolgozásának más módjainak és céljainak meghatározása.
mint amit a Vezérlő kifejezetten megállapított.
3. Az adatkezelés jogalapja
A feldolgozás jogalapja a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontja, valamint – különösen a közvetlen
forgalmazás esetén – az (EU) rendelet f) pontja Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679, 2016.
április 27-től (ebben az adatfeldolgozási politikában a „rendelet” vagy („GDPR”) hivatkozik,
nevezetesen:
a) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célú feldolgozására;
b) a feldolgozás szükséges az olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett fél, vagy ahhoz,
hogy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt lépéseket lehessen tenni;
c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek érdekében
szükséges. ”
A hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a személyes adatok közvetlen
marketing célú feldolgozása jogos érdek érdekében végezhető, figyelembe véve az érintett és a
Szolgáltató, valamint az adatkezelő közötti releváns és megfelelő kapcsolatot. az érintett és a
termékek és / vagy szolgáltatások szállítói, az érintettek mind a Szolgáltató, mind a termékek és /
vagy a szolgáltatók ügyfelei lesznek, akiknek az érintett termékeket és / vagy szolgáltatásokat fog
megrendelni. A Szolgáltató, valamint a termékek és / vagy szolgáltatások szállítói által a közvetlen
marketing kommunikáción keresztül követett jogos érdekek elsősorban az a lehetőség, hogy az
ügyfelet naprakészen tartsák a Szolgáltató és / vagy a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak
tevékenységével, lehet az eset.
4. A személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriája
4.1. Azok a címzettek, akiknek az alkalmazás során megadott személyes adatait nyilvánosságra
hozzák, és továbbítják azoknak a termékek és / vagy szolgáltatásoknak a szállítóihoz, akiknek az
érintett termékeket és / vagy szolgáltatásokat fog megrendelni a személyes adatok rendeltetésszerű
feldolgozása céljából. a szakirodalomban említett. A fenti 3. ábra szerint, az esettől függően.
4.2. Ezenkívül a számlákkal és / vagy fizetési kártyáival kapcsolatos információkat továbbítják a fizetés
feldolgozását végző feleknek is.
4.3. A tradicionálisan a következő információkat továbbítják a címzettek alábbi kategóriáira, a
következő célokból:
4.3.1. Az Ön adatai, nevezetesen: vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím (adott
esetben), megrendelés részleteivel együtt, elektronikus úton (a fizetési kártya adatainak kivételével,
ha választottad az online fizetési folyamatot) e-mail üzenetküldő szolgáltatók útján (újra) továbbítják
(a jelen verzió pillanatában a Sendgrid Inc. és / vagy a Peaberry Software Inc. d / b / a kliens IO és /
vagy az Amazon SES szolgáltatása az Amazon-tól. com Inc.) a termékek és / vagy szolgáltatások
szállítóinak és az ön e-mail címére, a megrendelés feldolgozása és a megrendelés visszaigazolására
vagy elutasítására, vagy a a nem fogadott megrendelésekről és a megrendelés kézbesítéséről.
4.3.2. Ha lehetséges, adatait, nevezetesen: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám,
kézbesítési cím (adott esetben), megrendelés részleteivel együtt, elektronikus úton (a fizetési kártya
adatainak kivételével, ha az online fizetési folyamatot választotta) az SMS üzenetküldő operátorokon
keresztül (a jelen verzió pillanatában a Twilio Inc.-en keresztül) (újra) továbbítják a termékek és /
vagy szolgáltatások szállítóinak, és visszatérnek Önnek SMS-ben, annak érdekében, hogy a
megrendelés feldolgozása és annak érdekében, hogy felajánlja a vonatkozó értesítéseket a
megrendelés visszaigazolására vagy elutasítására, illetve a nem fogadott megrendelésekre és a
megrendelés kézbesítésére vonatkozó információkkal kapcsolatban.
4.3.3. Ha az online fizetési módot választotta, akkor elérhetőségi adatai, nevezetesen: vezetéknév,
utónév, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím (adott esetben) megrendelés részleteivel együtt,
elektronikus úton kerülnek továbbításra. mellékelve: megrendelésből származó IP-t, a
kártyatulajdonos nevét, a kártya lejárati dátumát, a Cvv kártya számát (ha szükséges); amelyek
közvetlenül a PCI-előírásoknak teljes mértékben megfelelve rögzíthetők az érintett fizetési
feldolgozók API-ján (a jelen verzió pillanatában a Spreedly Inc.), annak érdekében, hogy feldolgozzuk

a termékek és / vagy szolgáltatások szállítójának történő fizetést a megrendelésedhez és annak
érdekében, hogy releváns értesítéseket kapjunk a megrendelés megerősítésére vagy elutasítására,
illetve a nem fogadott megrendelésekre és a megrendelés kézbesítésére vonatkozó információkkal
kapcsolatban.
4.3.4. Amellett, hogy az alkalmazás használatakor megadott személyes adatokat elküldjük annak
érdekében, hogy az adattárolási szolgáltatók tárolhassák őket (abban a pillanatban, amikor a jelenlegi
verzió az Amazon)
5. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba vagy egy nemzetközi szervezethez
5.1. A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekre történő esetleges
továbbítására vagy továbbítására csak a következő feltételek egyikén kerülhet sor:
a) az érintett kifejezetten hozzájárult a javasolt adattovábbításhoz, miután tájékoztatták az érintett
számára az ilyen adattovábbítás lehetséges kockázatait a megfelelőségi határozat és a megfelelő
biztosítékok hiánya miatt;
b) az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez vagy az érintett
kérésére megtett szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;
c) az adattovábbítás az adatkezelő és az adatkezelő és egy másik természetes vagy jogi személy
közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
d) az átadás fontos közérdekű okokból szükséges;
e) az átruházás a jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges;
f) az adattovábbítás az érintett vagy más emberek létfontosságú érdekeinek védelme érdekében
szükséges, amennyiben az érintett fizikailag vagy jogilag nem képes hozzájárulást adni;
g) a rendelettel összhangban álló megfelelőségi határozat megléte;
h) megfelelő biztosítékok megléte, ideértve a rendelettel összhangban kötelező érvényű vállalati
szabályokat is;
5.2. Az adatkezelő a következő adatokat továbbítja a következő harmadik országokba:
5.2.1. A vezetéknevét, utónevét, e-mail címét, telefonszámát és kézbesítési címét (ha releváns)
elküldjük a Dengr Colorado-ban, USA-ban található Sendgrid Inc.-nek a megrendelés feldolgozása és
az információkkal kapcsolatos vonatkozó értesítések felajánlása érdekében. a megrendelés
visszaigazolásáról vagy elutasításáról vagy a nem fogadott megrendelésekről és a megrendelés
kézbesítéséről.
5.2.2. A vezetéknevét, utónevét, e-mail címét, telefonszámát és kézbesítési címét (ha releváns) a
Peaberry Software Inc.-nek küldjük el. / B / a New York-ban (USA) székhellyel rendelkező
ügyfélszolgálatnak a megrendelés feldolgozása és az felajánlja a vonatkozó értesítéseket a
megrendelés megerősítésével vagy elutasításával, illetve a nem fogadott megrendelésekkel és a
megrendelés kézbesítésével kapcsolatos információkkal kapcsolatban.
5.2.3. A vezetéknevét, utónevét, e-mail címét, telefonszámát és kézbesítési címét (ha releváns)
elküldjük a Twilio Inc.-nek, San Francisco, Kalifornia – USA, a megrendelés feldolgozása és az Ön
számára a vonatkozó értesítések felajánlása érdekében. információ a megrendelés megerősítéséről
vagy elutasításáról, illetve a nem fogadott megrendelésekről és a megrendelés kézbesítéséről.

5.2.4. Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím (adott esetben) A
megrendelés munkamenetéből származó IP, valamint minden egyéb megadott adat (kivéve a fizetési
kártya részleteit, ha az online fizetési folyamatot választotta) ) elküldjük az Amazon.com Inc.-nek,
Oregon – USA, a tárolás és / vagy a megrendelés feldolgozása érdekében, valamint annak érdekében,
hogy felajánlja az Ön számára a megrendelés megerősítésével vagy elutasításával kapcsolatos
információkat, vagy a nem fogadott megrendelésekről és a megrendelések kézbesítéséről.
5.2.5. A vezetéknevét, utónevét, e-mail címét, telefonszámát, kézbesítési címet (ha van) megküldjük
a megrendeléses munkamenetből származó IP-vel, a kártyatulajdonos nevével, a kártya lejárati
dátumával, a kártya számával, Cvv-vel (ha szükséges), amelyet közvetlenül rögzítenek a PCI-
kompatibilis, a Spreedly Inc. iFrame által készített, a Durham North Carolina USA-ban található
megrendelés feldolgozása és a megrendelés megerősítésére vagy elutasítására, illetve a nem
fogadott megrendelésekre és a kézbesítésre vonatkozó információkkal kapcsolatos releváns
értesítések felajánlása érdekében. a megrendelésed szerint.
6. A személyes adatok tárolásának időtartama / Az ezen időszak meghatározására használt
kritériumok.
A személyes adatokat az alkalmazás teljes ideje alatt tárolják, és legalább addig az időtartamig, amíg
az adatkezelővel az alkalmazás használatáról szóló megállapodás továbbra is érvényes, ha a
személyes adatokat más ok (ok) miatt nem törölték. ) ezen időpontig (időpontokig), de legalább a
hatályos jogszabályokban előírt határidőig.
A személyes adatokat (elsősorban) a megállapodás végrehajtása érdekében, valamint fiskális és /
vagy jogi célokra tárolják, emellett pedig kifejezetten és a fentiek általános érvényesülése nélkül, az
e-mail cím és a telefonszám (mintha a adott esetben) közvetlen marketing célra tárolják.
7. A személyes adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség és az ilyen adatok elmulasztásának
lehetséges következményei
A személyes adatok szolgáltatása szerződéses követelmény.
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni.
A (bizonyos) (személyes) adatok megadásának megtagadása (az adott adatok megadására vonatkozó
kötelezettség teljesítésének következményei) az alkalmazás (teljes) felhasználásának
lehetetlenségéhez és / vagy az alkalmazás bizonyos funkcióinak és / vagy az alkalmazhatóság
lehetetlenségéhez vezet. megrendelést és / vagy adott esetben termékek és / vagy szolgáltatások
vásárlását és / vagy átvételét és / vagy kézbesítését, a Szolgáltatónak ebben az értelemben jogában
áll korlátozni az alkalmazás funkcióinak elérését.
A fentiek általános jellegének befolyásolása és az egyértelműség kedvéért:
i) Amennyiben a fizetési kártyákkal kapcsolatos információkat nem adják meg, a fizetés nem
dolgozható fel;
ii) Ha a (földrajzi) helymeghatározási adatokat nem nyújtják be, akkor nem tudunk adatokat
szolgáltatni a közeli termékek és / vagy szolgáltatások szállítóiról;
iii) Abban az esetben, ha a helyre vonatkozó adatokat nem adták meg, akkor a termékeket nem lehet
kézbesíteni;
iv) Ha az e-mail címet nem adják meg, akkor nem küldhetünk információt a megrendelés
megerősítéséről vagy elutasításáról, illetve a nem fogadott megbízásokról és / vagy a megrendeléssel
kapcsolatos egyéb információkról, és a megállapodás szerinti kommunikáció nem hajtható végre;
v) Ha a név és a vezetéknév nem kerül megadásra, akkor nem lesznek minimális azonosító adatai
ahhoz, hogy érvényes megállapodással rendelkezzünk veled, és megrendelését sem dolgozzuk fel, és

nem küldjük el a megerősítésre vagy a visszaigazolásra vonatkozó információkat. a megrendelés
elutasítása vagy a nem fogadott megbízásokról
vi) Ha az IP-címeket nem adják meg, akkor további vizsgálatokat nem lehet elvégezni annak
megállapítása érdekében, hogy mi történt, és hogy csalárd megrendelési munkamenet áldozata lett-e
(pl. hamis megrendelések, tréfa megrendelések vagy személyes megszemélyesítés), ezért a rendelést
nem lehet biztonságosan elfogadni.
vii) Ha nem adják meg a telefonszámot, akkor a termékek vagy szolgáltatások szállítója esetleg
esetleg nem veszi fel Önnel a kapcsolatot időben a megrendeléssel kapcsolatos magyarázatokkal
vagy a kézbesítési cím pontosítása céljából.
8. Az érintett hozzáférési joga
8.1. Az érintettnek joga van az adatkezelőtől megerősítést kérni arról, hogy az őt érintő személyes
adatok feldolgozása megtörtént-e vagy sem, és ebben az esetben hozzáférést biztosít a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz:
a) a feldolgozás célja;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat nyilvánosságra
hozták vagy nyilvánosságra hozzák, különös tekintettel harmadik országbeli vagy nemzetközi
szervezetek címzettjeire;
d) amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, az ezen időszak meghatározására használt kritériumok;
e) fennáll az a jog, hogy az adatkezelőtől kérjék a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy
az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását, vagy tiltakozhassanak az
ilyen feldolgozás ellen;
f) jog a panasz benyújtására a felügyeleti hatóságnál;
g) ha a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtik, forrásukra vonatkozó rendelkezésre álló
információk;
h) a rendeletben említett automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, és legalább ezekben az
esetekben a vonatkozó logikára vonatkozó lényeges információk, valamint az ilyen adatfeldolgozás
jelentőségét és az érintettet érintő tervezett következményei .
8.2. Amennyiben a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítják,
az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékozódjon az adattovábbításra vonatkozó megfelelő
biztosítékokról.
8.3. Az adatkezelő megkapja a feldolgozás alatt álló személyes adatok másolatát. Az adatkezelő által
kért további példányokért az adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel az adminisztratív költségek
alapján. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, és ha az érintett másként nem kéri,
akkor az információkat közismert elektronikus formában nyújtják.
8.4. A 8.3. Bekezdésben említett példány megszerzésének joga nem érinti hátrányosan mások jogait
és szabadságait.
9. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérni a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, az érintettnek joga
van a hiányos személyes adatok kitöltéséhez, ideértve kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.
10. Törléshez való jog („elfelejtéshez való jog”)
10.1. Az érintettnek joga van az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül törölni a rá vonatkozó
személyes adatokat, és az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes
adatokat, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyre azokat összegyűjtötték vagy más
módon feldolgozták;
b) az érintett visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást, ha a feldolgozásra az adatalany
hozzájárulása alapján kerül sor, amely a személyes adatok egy vagy több célra történő feldolgozására
vonatkozik, és ha a feldolgozásra nincs más jogalap ;
c) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifogásolja a feldolgozást, a rendelettel
összhangban, és a feldolgozásnak nincs kényszerítő jogos indoka, vagy az érintett ellenzi a közvetlen
marketing célú feldolgozást és ahol a feldolgozásra nincs más jogalap;
d) a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel;
e) a személyes adatokat törölni kell az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályokban
foglalt jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
f) a személyes adatokat a rendelettel összhangban gyűjtötték az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatásoknak a gyermekek számára történő nyújtásával kapcsolatban.
10.2. Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 10.1. Bekezdés
szerint a személyes adatok törlésére kötelezi az adatkezelőt, a rendelkezésre álló technológiát és a
megvalósítás költségeit figyelembe véve ésszerű intézkedéseket hoz, ideértve a technikai
intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a feldolgozó adatkezelőket. azon személyes adatok, amelyeket
az érintett kért az ilyen adatkezelők által az e személyes adatokra mutató hivatkozások törlése,
másolása vagy replikálása céljából.
10.3. A 10.1. És a 10.2. Szakasz nem alkalmazandó, amennyiben a feldolgozás szükséges:
a) a véleménynyilvánítás és az információ szabadságának gyakorlása érdekében;
b) az adatkezelőnek az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti
adatfeldolgozást megkövetelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséért, vagy a közérdekű feladatok
elvégzéséért vagy az adatkezelőre ruházott hivatalos hatáskör gyakorlásáért;
c) a rendelettel összhangban a közegészségügy területén fennálló közérdek miatt;
d) közérdekű archiválási célokra, tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai
célokra a rendelettel összhangban, amennyiben a 10.1. bekezdésben említett jog valószínűleg
lehetetlenné teszi vagy súlyosan hátrányosan befolyásolja a ez a feldolgozás; vagy
e) jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére.
10.4. Ezenkívül az adatkezelő az Ön számára elküldendő alkalmazáson vagy e-maileken belül
lehetőséget kínál az elfelejtésre és az összes személyes adata törlésére, a fenti feltételek
teljesítésének kötelezettsége nélkül, bármilyen link elérésével. az összes személyes adat törlése, és
ebben az esetben az EULA azonnali hatállyal megszűnik, ugyanakkor a személyes adatok törlésével,
és minden adatot törölni fognak.
11. A feldolgozás korlátozásának joga

11.1. Az érintettnek joga van az adatkezelőtől korlátozni a feldolgozást, ha az alábbiak egyike
érvényes:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát egy olyan ideig, amely lehetővé teszi az
adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) a feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és kéri ehelyett a
felhasználásuk korlátozását;
c) az adatkezelőnek a továbbiakban nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az
érintettet a jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek;
d) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifogásolta a feldolgozást a rendelettel
összhangban, mindaddig, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokolása felülmúlja-e az
érintett alapelvét.
11.2. Amennyiben a feldolgozást a 11.1. Szakasz értelmében korlátozották, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett beleegyezésével vagy jogi követelések megalapozása,
gyakorlása vagy védelme, vagy más természetes vagy természetes személyek jogainak védelme
céljából lehet feldolgozni. jogi személy, vagy az Unió vagy a tagállam fontos közérdeke miatt.
11.3. Az adatkezelőt az adatkezelő a feldolgozási korlátozás megszüntetése előtt tájékoztatja arról,
aki a 11.1. Szakasz szerint korlátozta a feldolgozást.
12. A személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére, illetve a feldolgozás korlátozására vonatkozó
értesítési kötelezettség
Az adatkezelő közli a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy a feldolgozás korlátozását a
9. szakasz 10.1. Bekezdésével összhangban. és a (11) bekezdés minden olyan címzett számára, akinek
a személyes adatokat nyilvánosságra hozták, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan
erőfeszítéssel jár. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet azokról a címzettekről, ha az érintett kéri.
13. Az adatok hordozhatóságához való jog
13.1. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható
formátumban átadja az adatkezelőnek az őt érintő személyes adatokat, és azokat akadályok nélkül
továbbíthatja egy másik adatkezelőhöz. az adatkezelőtől, akinek a személyes adatokat átadták, ahol:
a) a feldolgozás hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) a feldolgozást automatizált eszközökkel hajtják végre.
13.2. Az adatok hordozhatóságának a 13.1. Szakasz szerinti jogainak gyakorlása során az
érintetteknek joguk van arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőről a másikra
továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.
13.3. A jelen cikk 13.1. Bekezdésében említett jog gyakorlása nem érinti a 17. cikket. Ez a jog nem
vonatkozik a közérdekű feladatok elvégzéséhez vagy a közhatalom gyakorlásához szükséges
feldolgozásra. a vezérlő.
13.4. A 13.1. Bekezdésben említett jog nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
14. Tilos a tiltakozás

14.1. Az érintettnek bármikor joga van – sajátos helyzetével kapcsolatos okok miatt – az adatkezelő
vagy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek érdekében az őt érintő személyes adatok
feldolgozásával szemben kifogást emelni. az említett rendelkezések alapján történő profilozás. Az
adatkezelő már nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő olyan kényszerítő,
igazolható okkal rendelkezik a feldolgozásra, amely felülbírálja az érintett érdekeit, jogait és
szabadságait, vagy a jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére.
14.2. Ha a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel, az érintettnek joga van
bármikor kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő feldolgozása ellen, amely
magában foglalja a profilozást is, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik.
14.3. Ha az érintett ellenzi a közvetlen marketing célú feldolgozást, a személyes adatokat ilyen
célokra tovább kezelik. Amennyiben az érintett a személyes adatok feldolgozását a közvetlen
marketing céljából választja el, külön-külön és más művelettel való kapcsolat nélkül, ideértve a
személyes adatoknak a közvetlen marketing céljából történő feldolgozására vonatkozó bármely
elfogadógomb megnyomását is, a legfrissebb személyes adatok bármilyen módon történő
feldolgozása közvetlen marketing céljából történik.
14.4. Legkésőbb az érintettel történő első kommunikáció alkalmával a 14.1. és 14.2. kifejezetten
felhívják az érintettek figyelmét, és egyértelműen, minden egyéb információtól elkülönítve mutatják
be.
14.5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben és a
2002/58 / EK irányelv sérelme nélkül, az érintettek automatizált eszközökkel, technikai előírások
felhasználásával gyakorolhatják tiltakozási jogukat.
14.6. Ha a személyes adatokat tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra
dolgozzák fel a rendelettel összhangban, az érintettnek saját helyzetével kapcsolatos indokok alapján
joga van kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, kivéve, ha az
adatfeldolgozás a közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges.
15. Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilozást is
15.1. Az érintetteknek joguk van arra, hogy nem vonatkoznak olyan döntésre, amely kizárólag az
automatikus feldolgozáson alapul, beleértve a profilozást is, és amely joghatásokat vált ki rá, vagy
hasonló módon jelentõsen érinti.
15.2. 15.1. nem alkalmazandó, ha a határozat:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
b) az adatkezelő alá tartozó uniós vagy tagállami jogszabályok megengedik, amely megfelelő
intézkedéseket állapít meg az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelme érdekében; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulására épül.
15.3. A 15.2. Bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő megfelelő intézkedéseket
hajt végre az érintett jogainak és szabadságainak és legitim érdekeinek, legalább az emberi
beavatkozáshoz való jog biztosítása érdekében. az adatkezelőt, hogy kifejezze álláspontját és vitatja a
döntést.

16. Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál
16.1. Bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, minden érintettnek joga
van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye
vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az adatok Az alany úgy véli, hogy a rá
vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a rendeletet.
16.2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztatja a panaszost a panasz
előrehaladásáról és eredményéről, ideértve a 17. cikk szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét is.
17. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
17.1. Bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, minden természetes vagy
jogi személynek joga van hatékony bírósági jogorvoslathoz a felügyeleti hatóság rájuk vonatkozó,
jogilag kötelező erejű határozatával szemben.
17.2. Bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, minden érintettnek joga
van hatékony bírósági jogorvoslatot élvezni, ha a rendelet értelmében illetékes felügyeleti hatóság
nem kezeli a panaszt, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet. a 16. cikk alapján
benyújtott panasz előrehaladásáról vagy eredményéről.
17.3. A felügyeleti hatósággal szemben az eljárást annak a tagállamnak a bíróságaihoz kell benyújtani,
ahol a felügyeleti hatóság székhellyel rendelkezik.
17.4. Ha eljárást indítanak egy felügyeleti hatóság olyan határozata ellen, amelyet a
konzisztenciamechanizmusban a Testület véleménye vagy határozata előzött meg, a felügyeleti
hatóság továbbítja ezt a véleményt vagy határozatot a bíróságnak.
18. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
18.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, ideértve a
rendelet szerinti panaszt a felügyeleti hatóságnál történő benyújtáshoz, minden érintettnek joga van
hatékony bírósági jogorvoslathoz, ha úgy ítéli meg, hogy a rendeletet megsértették személyes
adatainak a rendelettel való megsértése miatt történő feldolgozása eredményeként.
18.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárások azon tagállam bíróságaihoz
fordulnak, ahol az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó letelepedett. Alternatív megoldásként az ilyen
eljárást az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai előtt is lehet indítani,
kivéve, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó valamely tagállam hatósága, amely közhatalmainak
gyakorlása során jár el.
19. Az érintettek képviselete
19.1. Az érintettnek joga van olyan nonprofit szervezetet, szervezetet vagy társulást megbízni,
amelyet valamely tagállam jogszabályaival összhangban megfelelően alakítottak ki, törvényi
célkitűzéseivel rendelkezik, amelyek közérdekűek, és aktív a területen az érintettek jogainak és
szabadságainak védelméről a személyes adataik védelme vonatkozásában, a nevükben panasz

benyújtása, a 16., 17. és 18. cikkben említett jogok gyakorlása és a kártérítéshez való jog gyakorlása
érdekében a nevében a rendeletben említett, amennyiben a tagállami jogszabályok előírják.
19.2. A tagállamok előírhatják, hogy az e cikk 19.1. Bekezdésében említett bármely testület, szervezet
vagy társulás az adatalany mandátumától függetlenül jogában áll panaszt benyújtani abban a
tagállamban a felügyeleti hatósághoz, amely az 1. cikk alapján hatáskörrel rendelkezik. 16. cikk,
valamint a 17. és 18. cikkben említett jogok gyakorlása, ha úgy ítéli meg, hogy az adatalanynak a
rendelet alapján fennálló jogait a feldolgozás eredményeként megsértették.
20. Kártérítéshez és felelősséghez való jog
20.1. Bármely személynek, akinek a rendelet megsértése miatt anyagi vagy nem vagyoni károkat
szenvedett, joga van arra, hogy kártérítést kapjon az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól az
elszenvedett kárért.
20.2. A feldolgozásban részt vevő bármely adatkezelő felelős az e rendeletet sértő feldolgozás által
okozott károkért. Az adatfeldolgozó csak akkor felelős a feldolgozás által okozott károkért, ha nem
teljesítette a kifejezetten a feldolgozókra vonatkozó rendeletben foglalt kötelezettségeket, vagy ha az
adatkezelő törvényes utasításaival kívül vagy nem ellentétesen járt el.
20.3. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó mentesül a 20.2. Szakasz szerinti felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy semmilyen módon nem felelős a károkat okozó eseményért.
20.4. Ha egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó, vagy mind a vezérlő, mind a processzor vesz részt
ugyanabban a feldolgozásban, és ahol vannak, a 20.2. és 20.3. pontban foglaltak szerint a feldolgozás
által okozott károkért felelős, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felelőssége a teljes kárért az
adatalany tényleges megtérítése érdekében.
20.5. Ha az adatkezelő vagy -feldolgozó a 20.4. Bekezdéssel összhangban teljes mértékben
megtérítette az elszenvedett károkat, az adatkezelőnek vagy -feldolgozónak joga van követelni az
ugyanazon feldolgozásban részt vevő többi adatkezelőtől vagy feldolgozótól a kompenzációnak azt a
részét, amely a kárért való felelõsségük a 18.2. szakaszban meghatározott feltételekkel összhangban.
20.6. A kártérítéshez való jog gyakorlására vonatkozó bírósági eljárást a 18.2. Pontban említett
tagállam joga szerint illetékes bíróságok kezdeményezik.
21. A hozzájárulás visszavonása
Amennyiben a feldolgozás az alábbiakon alapul: i. Az érintett hozzájárulása ahhoz, hogy személyes
adatait egy vagy több konkrét célra feldolgozza; vagy ii. az érintett hozzájárulása bizonyos különleges
személyes adatok egy vagy több meghatározott célú feldolgozásához, kivéve ha az uniós vagy a
tagállami jogszabályok előírják, hogy az érintett nem vonhatja vissza a különleges személyes adatok
feldolgozásának tilalmát,
az érintettnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulást anélkül, hogy az befolyásolná a
hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.
Az egyértelműség kedvéért a hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok más jogalapon
alapuló feldolgozását.
22.Cookie Policy Controller webes alkalmazás „sütiket” használhat.

A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek kis mennyiségű információt tartalmaznak, és letöltésre
kerülnek az eszközére, amikor meglátogatja és használja az internetes alkalmazást. A sütik ezután
minden egyes következő látogatáskor visszakerülnek a származó URL-hez, vagy egy másik URL-hez,
amely felismeri a sütiket. A sütik akkor hasznosak, mert lehetővé teszik a webhelyek számára, hogy
felismerjék a felhasználó eszközét. A sütikkel kapcsolatos további információt a
www.allaboutcookies.org és a www.youronlinechoices.eu oldalon talál. A sütikről szóló videót a
www.google.co.uk/ goodtoknow / data-on-the-web / sütik webhelyen találja meg.
A sütik sokféle munkát végeznek, például lehetővé teszik az oldalak közötti hatékony navigálást, a
preferenciák emlékezetét, és általában javítják a felhasználói élményt.
Segíthetnek abban is, hogy az online hirdetések relevánsabbak legyenek az Ön és érdekei
szempontjából.
Bármikor beállíthatja és / vagy módosíthatja a (böngésző) beállításait és preferenciáit a sütik
vonatkozásában, és letilthatja a sütik használatát. Ezek kikapcsolása megakadályozhatja, hogy a
Vezérlő webes alkalmazásának bizonyos részeit / funkcióit használja.
Anonim információkat gyűjthetünk, többek között statisztikai vagy kutatási célokra.
A következő kategóriákat használjuk webes alkalmazásunkon:
1. kategória – Szigorúan szükséges sütik
Ezek a sütik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a Vezérlő webalkalmazásában mozoghassanak, és annak
funkcióit felhasználhassák, például biztonságos területek eléréséhez. Ezen sütik nélkül nem
nyújthatók olyan szolgáltatások, mint például bevásárlókosarak vagy e-számlázás.
2. kategória – Teljesítmény sütik
Ezek a sütik információkat gyűjtnek a Vezérlő webes alkalmazásának használatáról – például arról,
hogy melyik oldalakon megy a legtöbb, és ha hibaüzeneteket kapnak a weboldalakról és / vagy a
webalkalmazásból. Ezek a sütik nem gyűjtik a látogató azonosító információit. A sütik által
összegyűjtött összes információ összesített, tehát névtelen. Csak arra használják, hogy javítsák a
Vezérlő webhelye (i) és / vagy az alkalmazás működését.
E kategóriába tartozó harmadik fél sütiként a Google Analytics szolgáltatást használjuk, amely
szolgáltatás továbbítja a webhely forgalmi adatait az Egyesült Államok Google szervereire. A Google
Analytics által szolgáltatott jelentések segítenek megérteni a webhely forgalmát és az oldal
használatát. A Google Analytics nem azonosítja az egyes felhasználókat, és nem társítja az Ön IP-
címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.
Google Analytics: A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a
Google súgó oldalait és az adatvédelmi irányelveket:
A Google adatvédelmi irányelve
Google Analytics súgó oldalak
A Google kifejlesztette a Google Analytics opt-out böngésző kiegészítőjét; Ha ki szeretne lépni a
Google Analytics szolgáltatásból, itt letöltheti és telepítheti a böngésző kiegészítőjét.
3. kategória – Funkcionális sütik
Ezek a sütik lehetővé teszik a Vezérlő webes alkalmazásának, hogy emlékezzen az alkalmazás
böngészése és / vagy használata során tett döntéseire (például a felhasználóneve, a nyelv vagy a
régió, ahol tartózkodik), és továbbfejlesztett, személyesebb funkciókat biztosít.
Ezek a sütik arra is felhasználhatók, hogy emlékezzenek a szöveg méretére, nyelvére és a
testreszabható weboldalak egyéb részeire elvégzett változtatásokra.

Az ezekkel a sütikkel összegyűjtött információk nem személyesen azonosítják Önt, és nem tudják
nyomon követni az Ön Kezelője nem webhelyein végzett böngészési tevékenységeit.
A megrendelés állapotának megbízható felülvizsgálata érdekében, az alkalmazás képernyőjén, valós
időben, valamint az átrendezés egyszerűsítése érdekében az adatok mentésre kerülhetnek a
készülékén, és helyben szolgálhatnak fel sütikkel.
4. kategória – Célzó sütik vagy hirdetési sütik
Ezek a sütik általában harmadik féltől származó sütik, bár ha a felhasználó a hirdetési hálózat saját
webhelyét látogatja meg, technikailag lehetséges, hogy ezek első felek. Mindig állandóak, de időben
korlátozott sütik. Ezeket a sütiket harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz lehet társítani, de ez
nem mindig van így. Ezek a sütik egy egyedi kulcsot tartalmaznak, amely képes megkülönböztetni az
egyes felhasználók böngészési szokásait, vagy amelyek másutt tárolt információk felhasználásával
lefordíthatók böngészési szokások vagy preferenciák halmazá. Általánosságban elmondható, hogy az
adatvédelmi nyilatkozatnak fel kell tüntetnie, ha a sütiket reklámhálózat részeként használják. A sütik
felhasználhatók annak korlátozására is, hogy a felhasználó hányszor lát egy adott hirdetést egy
weboldalon, és hogy megmérje egy adott kampány hatékonyságát.
Példák:
• A hirdetési hálózatok által elhelyezett sütik a böngészési szokások összegyűjtésére annak
érdekében, hogy a releváns hirdetéseket a felhasználó felé irányítsák. A felhasználó által felkeresett
webhelynek nem feltétlenül kell hirdetéseket megjelenítenie, de gyakran ez a helyzet is.
• A hirdetési hálózatok által a weboldal által megvalósított, a funkcionalitás fokozására szolgáló
szolgáltatással összekapcsolt cookie-k, például egy blog kommentálása, webhely hozzáadása a
felhasználó közösségi hálózatához, térképek vagy látogatók számlálóinak biztosítása a webhelyen.
Alapértelmezés szerint az internetes megrendelő alkalmazás és annak eredeti webhelyének URL-je
nem szolgálja a 4. kategóriába tartozó sütiket. Lehetséges azonban online megrendelés más
weboldalakról is, amelyek beépítik vagy megkönnyítik az online menü és webes alkalmazás elérését.
Ezért kérjük, mindig ellenőrizze annak a meglátogatott webhelynek a cookie-politikáját, ahonnan
online rendelési munkamenetet kezdeményezett, hogy megtudja, szerepel-e valamelyik 4.
kategóriába tartozó süti, és hogyan lehet azt elutasítani vagy engedélyezni, mivel jogi eset lehet.
23. Az Ön személyes adatainak a Szolgáltató általi, a termékek és / vagy a szolgáltatók
feldolgozójának feldolgozása
A Szolgáltató az Ön személyes adatait a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak
feldolgozójaként is feldolgozhatja, ideértve korlátozás nélkül a következő célokat is, a termékek és /
vagy szolgáltatások szállítóival kötött megállapodások szerint: i. Adattárolás a beszállítók számára
termékek és / vagy szolgáltatások; ii) értesítések küldése a megrendelés visszaigazolására vagy
elutasítására, illetve a nem fogadott megrendelésekre és a megrendelés kézbesítésére vonatkozó
információkkal kapcsolatban; iii) közvetlen marketing kommunikáció küldése az Ön számára; iii. az IP-
címek gyűjtése annak érdekében, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos perek és / vagy csalások
felhasználhatók legyenek; iv) adatainak elküldése különböző címzetteknek és különböző (harmadik)
országokban, azoknak a címzetteknek, akik a személyes adatokat összeegyeztethető, kapcsolódó és
összefüggő célokra dolgozzák fel a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóival kötött szerződés
végrehajtása céljából, nevezetesen : szállítás, nyomtatás, pos számlázás, hűség, online fizetés
feldolgozás stb.
24. Egyéb

24.1. A jelen szakaszban említett összes joggal, valamint a személyes adatok feldolgozására
vonatkozó hatályos kötelező jogi rendelkezésekben említett egyéb jogokkal rendelkezik.
24.2. A jelen szakaszban említett jogait a rendelettel és a hatályos egyéb alkalmazandó
jogszabályokkal összhangban gyakorolhatja.
24.3. Az Ön által a Szolgáltatóval szembeni, a jelen szakaszban felsorolt ​​jogok gyakorlására irányuló
kéréseket és / vagy igényeket írásban, ajánlott levélben lehet megtenni, amelyet az adatkezelő
székhelyére küldenek és / vagy e-mailben a az adatkezelőre (dataprotection@globalfoodsoft.com)
vagy az adatvédelmi tisztviselő e-mailjére, ha ilyen adatvédelmi tisztviselő létezik, és / vagy a
hatályos jogszabályokban említett egyéb kommunikációs módokon.
24.4. Az érintett a fentiek szerint kérheti és ingyenesen megszerezheti a személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, az
adatok hordozhatóságát és a jog gyakorlását. tiltakozni és azt a jogot, hogy ne vonatkozzon olyan
döntésre, amely kizárólag az automatikus feldolgozáson alapul, beleértve a profilozást is, és amely
joghatásokat vált ki rá, vagy hasonlóan jelentõsen érinti, de a személyes adatok biztonsági
megsértésével kapcsolatosan is.
24.5. A jelen szakaszban használt kifejezéseknek a rendeletben meghatározott jelentése is van,
kivéve, ha a kontextus másként megköveteli, vagy ha a jelen dokumentum másként nem rendelkezik.
24.6. A hatályos kötelező jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató fenntartja a jogot
arra, hogy a jelen részt időről időre frissítse és megváltoztassa, külön értesítés nélkül. Ön beleegyezik
abba, hogy kizárólagos felelőssége az alkalmazás minden egyes alkalommal történő ellenőrzése.
24.7. A fent említett jogok gyakorlásának feltételei a www.globalfoodsoft.com webhelyen is
megtalálhatók
25. Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,
valamint a termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak személyazonossága és elérhetőségei
25.1. Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei: A GlobalFood Tech S.R.L. székhelye
Bukarestben, Romániában, a Dristorului utca 91-95, bl. C, 9. emelet, kb. 907, 3. kerület, regisztrációs
szám a J40 / 8605/2013 kereskedelmi nyilvántartásban, héa-azonosító: RO31980460, e-mail:
contact@globalfoodsoft.com, tel: +40 737 017 876.
25.2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége lehet dataprotection@globalfoodsoft.com, feltéve,
hogy az adatvédelmi tisztviselőt kinevezik (vagy szükséges).
25.3. A termékek és / vagy szolgáltatások szállítóinak személyazonosító adatai és elérhetőségi adatai
szintén megtalálhatók webhelyeiken.